12 312 53 28   •   [email protected] •  

Logo UTW APS - Uniwersytet Trzeciego Wieku Online

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku – UTW APS

§1 – Organ prowadzący

Uniwersytet Trzeciego Wieku (zwany dalej UTW APS) działa od 1 października 2015 roku w ramach Stowarzyszenia PRO-AGE z siedzibą przy ulicy Pana Cogito 11, 31-419 Kraków wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE pod numerem KRS 0000593941, NIP 9452189408, REGON 363317827. Podstawą prawną powołania UTW APS jest statut Stowarzyszenia PRO-AGE. Informacje o organach Stowarzyszenia podane są na Oficjalnej stronie internetowej. 

§2 – Definicje

Regulamin – niniejszy dokument, określa zasady funkcjonowania UTW APS oraz określa zakres praw i obowiązków Słuchaczy oraz Uczestników  UTW APS.
Oficjalna strona internetowa – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.utwpolska.pl.
Portal UTW APS – aplikacja internetowa, dostępna tylko dla Słuchaczy i Uczestników pod adresem www.utwaps.pl. Za jej pośrednictwem można uczestniczyć w wykładach i zajęciach.
Osoba fizyczna – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Słuchacz – osoba, która zapisała się do UTW APS oraz opłaciła wszelkie wymagane opłaty.
Uczestnik – osoba, która zapisała się do UTW APS tylko na zajęcia językowe i opłaciła wszelkie wymagane opłaty.
Konto Słuchacza na Portalu UTW APS –  są w nim gromadzone  dane podane przez Słuchacza oraz Uczestnika – umożliwia ono uczestnictwo w zajęciach.
Formularz zapisu – formularz dostępny na oficjalnej stronie internetowej umożliwiający zawarcie umowy z UTW APS.
Zajęcia – Usługi cyfrowe oferowane przez UTW APS, np. zajęcia prowadzone online, dostęp do Portalu UTW APS.
Koordynator – pracownik UTW APS zajmujący się koordynacją zajęć.
Program zajęć – informacja dla Słuchacza/Uczestnika – tabela z datami, tematami oraz nazwiskami prowadzących zajęcia.
Rok akademicki – okres w którym prowadzone są wykłady i zajęcia w UTW APS.
Semestr – wyodrębniony okres w roku akademickim.
Czesne – opłata za dołączenie do UTW APS jako Słuchacz pozwalająca na korzystanie z wykładów i zajęć dodatkowych, z wyjątkiem języków obcych.

 §3 – Kontakt z UTW APS

 1. Adres e-mail: [email protected]
 2. Adres do korespondencji: Pana Cogito 11, 31-419 Kraków, Polska.
 3. Numer telefonu: +48123125328
 4. Numer rachunku bankowego: 87 1020 2906 0000 1202 0351 3611.
 5. Słuchacz/Uczestnik może porozumiewać się ze UTW APS za pomocą adresów i numerów telefonów podanych wyżej.
 6. Słuchacz/Uczestnik może porozumieć się telefonicznie z UTW APS od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

§4 – Rok akademicki

 1. Rok akademicki w UTW APS składa się z dwóch semestrów
  1. Semestru zimowego – trwającego od października do stycznia,
  2. Semestru letniego – trwającego od lutego do czerwca.
 2. W okresie wakacyjnym mogą być organizowane zajęcia językowe – w miarę zainteresowania.
 3. Warsztaty i zajęcia językowe są uruchamiane tylko gdy zbierze się minimalna liczba osób określona przez Koordynatora. Terminy ich trwania określa Koordynator.

§5 – Słuchacze i Uczestnicy

 1. Słuchaczem lub Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 55 rok życia.
  1. Uczestnikiem, w przypadku wolnych miejsc, może zostać również osoba młodsza,
  2. osoby fizyczne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności są przyjmowane bez względu na wiek.
 2. Liczba Słuchaczy w semestrze jest ograniczona.
 3. Liczba osób uczestniczących w zajęciach językowych jest ograniczona do 9 osób na grupę.
  1. UTW APS zastrzega sobie prawo zwiększenia liczebności grupy maksymalnie o 1 osobę w szczególnych przypadkach.
 4. W przypadku podejrzenia przez UTW APS, iż Słuchacz/Uczestnik nie spełnia kryteriów uczestnictwa zawartych w §5 p. 1, UTW APS zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Słuchacza do czasu wysłania dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

§6 – Zapisy

 1. Zapisy do UTW APS przeprowadzane są przez cały rok.
 2. Warunkiem zostania Słuchaczem UTW APS jest:
  1. spełnianie kryteriów zawartych w §5,
  2. dokonanie internetowego zapisu poprzez wypełnienie formularza na oficjalnej stronie internetowej wraz z zaznaczeniem opcji zapisu na UTW,
  3. dokonanie opłaty zgodnej z obecnie obowiązującym cennikiem,
  4. otrzymanie potwierdzenia zapłaty, a zarazem zawarcia umowy z UTW APS, w formie email.
 3. Warunkiem zostania Uczestnikiem zajęć językowych w UTW APS jest:
  1. spełnianie kryteriów zawartych w §5,
  2. dokonanie internetowego zapisu poprzez wypełnienie formularza na oficjalnej stronie internetowej wraz z zaznaczeniem opcji zapisu tylko na zajęcia językowe,
  3. dokonanie opłaty zgodnej z obecnie obowiązującym cennikiem,
  4. otrzymanie potwierdzenia zapłaty, a zarazem zawarcia umowy z UTW APS, w formie email.
 4. Wypełniając formularz osoba zobowiązuje się do opłacenia wszystkich wymaganych opłat.
 5. Wysokość opłaty za zajęcia wynika z aktualnie obowiązującego cennika. 
  1. Ceny za zajęcia językowe różnią się w zależności od formy zapisu – jako Słuchacz czy Uczestnik.
 6. Wraz z wysłaniem formularza Słuchacz/Uczestnik oświadcza, iż wszystkie dane w nim zawarte są prawdziwe i jest świadomy(a) odpowiedzialności karnej, za złożenie fałszywego oświadczenia.

§7 – Opłaty

 1. Opłat dokonuje się za semestr z góry, nie później niż 3 dni robocze od wypełnienia formularza.
 2. Dostępne metody płatności to:
  1. przelew bankowy zwykły,
  2. karta płatnicza,
  3. szybki przelew online poprzez Przelewy24,
  4. BLIK,
  5. karta podarunkowa UTW APS.
 3. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i są zwolnione z podatku VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust 1 ustawy o VAT).
 4. W przypadku płatności kartą podarunkową UTW APS, gdy wartość wybranych zajęć jest wyższa niż wartość Karty Podarunkowej, Osoba obdarowana zobowiązana jest do zapłaty różnicy pomiędzy ceną zajęć a wartością Karty Podarunkowej.
 5. Cena podana przy każdej Usłudze jest wiążąca z chwilą wypełnienia formularza zapisu przez Słuchacza/Uczestnika. 
 6. UTW APS zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach, bądź wprowadzania w nich zmian.
 7. Na życzenie Słuchacza/Uczestnika UTW APS wystawia fakturę VAT – może on to zgłosić w przeciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 8. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłat.

§8 –  Zawarcie i realizacja Umowy

 1. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Słuchaczem/Uczestnikiem, a UTW APS w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi Cyfrowej (lub Usług Cyfrowych) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia zajęć.
 3. Zawarcie Umowy z UTW APS jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, a Słuchacz/Uczestnik zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
 4. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody UTW APS.
 5. Umowy zawierane poprzez UTW APS są w języku polskim.

§9 – Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta Słuchaczowi/Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z wyłączeniem sytuacji:
  1. gdy UTW APS nie dostarczył w ciągu 48 godzin od zaksięgowania płatności danych do logowania do Portalu UTW APS, Słuchacz/Uczestnik wzywa go do ich dostarczenia w ciągu kolejnych 48 godzin, jeżeli UTW APS w ciągu kolejnych 48 godzin nie dostarczy danych logowania, Słuchacz/Uczestnik może odstąpić od Umowy i środki zostaną mu zwrócone w ciągu 14 dni roboczych. 
   1. jeżeli dane logowania nie dotrą do Słuchacza/Uczestnika z powodu podanie przez niego nieprawidłowego adresu email, nie będzie to podstawa do odstąpienia od umowy,
   2. w przypadku gdy Słuchacz/Uczestnik otrzyma dane logowania, i nie zaloguje się do Portalu UTW APS, nie będzie to podstawa do odstąpienia od umowy,
   3. w przypadku gdy email z danymi logowania na skrzynce pocztowej Słuchacza/Uczestnika wpadnie do folderu SPAM/inne, nie będzie to podstawa do odstąpienia od umowy.

 §10 – Reklamacje  

 1. W przypadku wystąpienia trudności lub braku możliwości korzystania z usług leżących po stronie UTW APS, Słuchacz/Uczestnik ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
 2. Jeżeli Słuchacz/Uczestnik jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy UTW APS.
 4. UTW APS ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Słuchacza/Uczestnika uznał za uzasadnione.
 5. W przypadku uznania reklamacji przez UTW APS, Słuchaczowi/Uczestnikowi zostanie zwrócona całość lub część wpłaconych przez niego środków.
 6. UTW APS nie udziela gwarancji na zajęcia w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§11 – Infolinia UTW APS

 1. UTW APS udostępnia możliwość kontaktu telefonicznego pod numerami 
  1. +48 12 312 53 28,
  2. +48 12 400 43 28.
 2. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Słuchacz/Uczestnik. 
 3. Połączenie telefoniczne możliwe jest przy pomocy dowolnego operatora telekomunikacyjnego. 
 4. Minimalne wymagania techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów. 
 5. Wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane i archiwizowane przez UTW APS w celach informacyjnych, analitycznych oraz dowodowych.
  1. W przypadku braku zgody na nagrywanie rozmów telefonicznych, należy przerwać połączenie.

§12 – Wiadomości informacyjne

 1. UTW APS świadczy na rzecz Słuchaczy oraz Uczestników nieodpłatne usługi polegające na przesyłaniu informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub SMS. 
 2. Maile informacyjne wysyłane są z wyprzedzeniem paru dni.
 3. UTW APS nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie wiadomości SMS lub email do Słuchacza/Uczestnika.
 4. Słuchacz/Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania nieodpłatnych usług wysyłając rezygnację do UTW APS.

§13 – Organizacja zajęć 

 1. Zajęcia prowadzone są tylko w formie online poprzez Portal UTW APS  i odbywają się zgodnie z programem zajęć zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej.
 2. Każde zajęcia są nagrywane i dostępne na Portalu UTW APS do odtworzenia przez słuchacza do końca semestru. Jeśli dane zajęcia nie będą nagrywane, Słuchacz/Uczestnik otrzyma o tym informację SMSem przed rozpoczęciem zajęć.
  1. Słuchacz/Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w zajęciach na portalu UTW APS stanowią wyłączną własność intelektualną UTW APS bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
  2. Zajęcia oraz materiały umieszczane są na Portalu UTW APS w ciągu 72 godzin od ich zakończenia.
  3. Słuchacz/Uczestnik uczestniczący w zajęciach z uruchomioną kamerą oraz mikrofonem wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację jego wizerunku.
  4. Słuchacz/Uczestnik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody UTW APS lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
  5. Słuchacz/Uczestnik posiadający opłacone zajęcia językowe może pobierać i drukować materiały do celów własnych. Nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim.
  6. Słuchacz/Uczestnik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania nagrań wideo.

§14 – Działalność dydaktyczna

 1. Do korzystania z działalności dydaktycznej są uprawnieni tylko Słuchacze UTW APS.
 2. Podstawową formą działalności dydaktycznej UTW APS są wykłady.
 3. Tematyka wykładów określana jest przez Koordynatora UTW APS.
 4. W przypadku zainteresowania Słuchaczy UTW APS organizuje również zajęcia warsztatowe oraz dodatkowe. Warunkiem rozpoczęcia w.w zajęć jest powstanie grupy liczącej minimum 5 Słuchaczy. 
 5. Koordynator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i tematyki zajęć. Informacja o zmianie będzie zamieszczona na portalu UTW APS.
 6. Warsztaty mogą zostać odwołane ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników.

§15 – Zajęcia językowe

 1. UTW APS oferuję odrębną, płatną Usługę Cyfrową, pozwalająca na uczestnictwo w zajęciach językowych poprzez Portal UTW APS.
 2. Warunkiem rozpoczęcia zajęć językowych jest powstanie grupy liczącej minimum 5 Słuchaczy/Uczestników. 
 3. Każdy Słuchacz/Uczestnik może uczestniczyć w dowolnie wybranej liczbie zajęć pod warunkiem uiszczenia ustalonej opłaty łącznej. 
 4. Ewentualna zmiana terminu zajęć w trakcie semestru ustalana jest z grupą i wymaga zgody minimum 70% uczestników kursu.
 5. UTW APS zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć bez konsultacji z Słuchaczami/Uczestnikami, do 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia zajęć.
 6. Zajęcia językowe oraz praca Lektorów podlega stałemu nadzorowi przez zarząd Stowarzyszenia PRO-AGE oraz pracowników UTW APS .
 7. UTW APS zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia językowe z daną grupą w trakcie trwania semestru z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub innych powodów niezależnych od UTW APS.
 8. Słuchacz/Uczestnik po zakończeniu zajęć językowych otrzyma Dyplom ukończenia w wersji elektronicznej.
  1. Dyplomy wydawane przez UTW APS nie stanowią certyfikatu potwierdzającego  stopień nauki i posiadanych kwalifikacji.
 9. Uczestnicy oraz Słuchacze zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach.
 10. Słuchacz/Uczestnik jest zobowiązany do niezakłócania przebiegu zajęć innym uczestnikom.
 11. Jedne zajęcia językowe trwają 60 minut.
 12. UTW APS zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne.
 13. Słuchacz/Uczestnik nie jest uprawniony do indywidualnego kontaktu z lektorem. 
 14. Słuchacz/Uczestnik przerastający umiejętnościami innych w grupie lub im niedorównujący może być przeniesiony do odpowiedniej dla jego poziomu grupy.
 15. W razie spadku liczby osób w grupie w trakcie trwania zajęć, UTW APS zastrzega sobie prawo łączenia grup na tym samym poziomie.
 16. W przypadku niewystarczającej liczby osób zapisanych do dwóch grup UTW APS zastrzega sobie możliwość do połączenia dwóch grup w jedną.
 17. W przypadku gdy do grupy zapisze się więcej osób niż określono w §5 p. 3, grupa zostanie rozdzielona na dwie.
  1. Słuchacze/Uczestnicy zostaną automatycznie przydzieleni do jednej z grup,
  2. Słuchacz/Uczestnik może zgłosić do UTW APS prośbę o zmianę grupy,
  3. zmiana terminu zajęć w tym przypadku nie jest podstawą do reklamacji/odstąpienia od umowy.
 18. Na zajęciach językowych zabronione jest:
  1. przesyłanie treści naruszających prawa własności intelektualnej, 
  2. samodzielne utrwalanie i rozpowszechnianie nagrań z zajęć, w tym wizerunków innych Słuchaczy/Uczestników i lektora,
  3. umożliwianie uczestnictwa w zajęciach innej osobie niż Słuchacz/Uczestnik.
 19. Słuchacz/Uczestnik uczestniczący w zajęciach językowych, których integralną cechą jest rejestrowanie wizerunku Słuchacza/Uczestnika podczas trwania zajęć, przyjmuje do wiadomości, że UTW APS będzie utrwalać,  oraz udostępniać wizerunek Słuchacza/Uczestnika na Portalu UTW APS, innym Słuchaczom/Uczestnikom z grupy, lektorowi oraz pracownikom UTW APS nadzorującym pracę lektora. 
 20. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności zajęć, na każdych zajęciach powinno się mieć  sprawne i uruchomione urządzenia komunikacyjne tj. Kamera i mikrofon, aby umożliwić przesyłanie obrazu i dźwięku. Słuchacz/Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż rezygnacja z włączenia ww. opcji może wpłynąć na niższą jakość i efektywność zajęć, za co UTW APS nie odpowiada.

§16 – Odwołania zajęć

 1. UTW APS zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn od niej niezależnych. 
 2. Informacja o odwołaniu zajęć będzie publikowana na stronie internetowej, przesyłana drogą mailową lub SMSem. 
 3. UTW APS zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć językowych w wyjątkowych sytuacjach, np. choroba lektora lub inne przyczyny niezależne od UTW APS. W tym przypadku zajęcia nie przepadają, ale są odrabiane w terminie podanym przez Koordynatora ds. zajęć dodatkowych.
 4. Odwołane wykłady lub warsztaty nie muszą być odrabiane.

§17 – Konto Słuchacza

 1. Utworzenie indywidualnego Konta Słuchacza jest konieczne do korzystania przez Słuchacza/Uczestnika z Portalu UTW APS oraz ze świadczonych przez UTW APS za pośrednictwem Platformy Usług.
 2. Słuchacz/Uczestnik otrzymuje dostęp do Portalu UTW APS(czyli dostęp do Usługi Cyfrowej) do 48 godzin od zaksięgowania płatności na koncie bankowym UTW APS.
  1. potwierdzenie otrzymania przez Słuchacza/Uczestnika e-maila z danymi do logowania uważa się gdy serwer pocztowy potwierdzi odebranie e-maila.
 3. Logowanie się na Konto Słuchacza odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu zapisu.
 4. Konto Słuchacza tworzy sam Słuchacz/Uczestnik podczas zapisu poprzez formularz zapisu na oficjalnej stronie internetowej i ustalenie własnego hasła dostępu.
 5. Konto słuchacza jest przypisane do Słuchacza/Uczestnika i nie może być przekazywane osobom trzecim.
 6. Słuchacz/Uczestnik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.
 7. Słuchacz/Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów UTW APS, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Słuchaczom.
 8. Słuchacz/Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów UTW APS lub pobierających z nich dane.
 9. Konto Słuchacza, który nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu, może zostać zablokowane lub usunięte, bez możliwości zwrotu pieniędzy.
  1. Wskutek zablokowania Konta Słuchacza przez UTW APS Słuchacz/Uczestnik będzie miał chwilowo zablokowany dostęp do Portalu UTW APS do czasu wyjaśnienia sprawy.
  2. Wskutek usunięcia Konta Słuchacza z Platformy przez UTW APS Słuchacz/Uczestnik traci bezpowrotnie dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.
 10. UTW APS nie ponosi odpowiedzialności za: 
  1. szkody powstałe w wyniku korzystania przez Słuchaczy/Uczestników z Portalu UTW APS w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, 
  2. brak zastosowania przez Słuchacza/Uczestnika minimalnych wymagań sprzętowych. 

§18 – Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Portalu UTW APS, w tym uczestnictwa w zajęciach, niezbędne są:  
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową Google Chrome
  2.  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3.  włączona obsługa plików cookies,
  4.  włączona obsługa JavaScript 
  5. łącze internetowe o minimalnej przepustowości 15Mbps w dwóch kierunkach.
 2. UTW APS nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 3. Oficjalna strona internetowa oraz Portal UTW APS chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Słuchacze/Uczestnicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Bez pisemnej zgody UTW APS zabroniona jest reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej.

§19 – Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane Słuchacza/Uczestnika są archiwizowane na Platformie UTW APS.. 
 2. Administratorem danych osobowych jest UTW APS.
 3. Słuchacz/Uczestnik, zgłaszając się na zajęcia, wyraża tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez UTW APS. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach oraz marketingowych. 
 5. Dane osobowe obejmują wizerunek oraz dane słuchacza/Uczestnika (imię i nazwisko, data urodzenia, adres elektroniczny, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy). 
 6. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie Osoby zarządzające UTW APS, pracownicy i osoby oraz podmioty współpracujące z UTW APS. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich i państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niemniej może do tego dojść w związku z korzystaniem z usług firm zewnętrznych, w tym portali społecznościowych, które przechowują dane od swoich klientów (administratorów) na zewnętrznych serwerach (hosting). 
 7. Słuchacz/Uczestnik ma także prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych.
 8. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. 

§20 – Postanowienie końcowe

 1. UTW APS nie odpowiada za utrudnienia w realizacji zajęć spowodowanej czynnikami losowymi, niezależnymi od UTW APS oraz zależnymi od Słuchaczy/Uczestników, osób trzecich lub siły wyższej.
 2. UTW APS ma prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Słuchacza/Uczestnika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego podczas korzystania z zajęć, bez możliwości zwrotu dokonanych opłat.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Słuchacz/Uczestnik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. UTW APS zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na oficjalnej stronie internetowej oraz mailowo. O każdej zmianie UTW APS poinformuje Słuchacza/Uczestnika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 6. Niniejszy Regulamin UTW APS wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 roku.