12 312 53 28  •  [email protected] •  

Logo UTW APS Uniwersytet Trzeciego Wieku Kraków Online

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku – UTW APS

§1 – Organ prowadzący

Uniwersytet Trzeciego Wieku (zwany dalej UTW APS) działa od 1 października 2015 roku w ramach Stowarzyszenia PRO-AGE z siedzibą w Krakowie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE pod numerem KRS 0000593941, NIP 9452189408, REGON 36331782700000. Podstawą prawną powołania UTW APS jest statut Stowarzyszenia PRO-AGE. Informacje o organach Stowarzyszenia podane są na Oficjalnej stronie internetowej.

§2 – Definicje

Oficjalna strona internetowa – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.utwpolska.pl.
Portal UTW APS – aplikacja internetowa tylko dla słuchaczy dostępna pod adresem www.utwaps.pl. Za jej pośrednictwem można uczestniczyć w zajęciach.
Słuchacz – osoba, która zapisała się do UTW APS poprzez wypełnienie formularza oraz opłaciła wszelkie wymagane opłaty.
Osoba fizyczna – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Opłata administracyjna – wynosi 5,00 zł, jest przeznaczana na pokrycie kosztów wykonania przelewu oraz kosztów administracyjnych.
Regulamin – niniejszy dokument, określa zasady funkcjonowania i użytkowania UTW APS oraz określa zakres praw i obowiązków Słuchaczy i UTW APS związanych z użytkowaniem Serwisu.
Konto Słuchacza – konto Słuchacza na Portalu UTW APS, są w nim gromadzone są dane podane przez
Słuchacza oraz umożliwia ono uczestnictwo w zajęciach.
Formularz zapisu – formularz dostępny na Oficjalnej stronie internetowej umożliwiający zapis do UTW APS.
Zajęcia – wszystkie usługi prowadzone przez UTW APS takie jak wykłady, warsztaty lub zajęcia dodatkowe
Koordynator – pracownik UTW APS zajmujący się koordynacją zajęć.
Program zajęć – tabela z datami, tematami oraz prowadzącymi zajęcia.
Rok akademicki – okres w którym prowadzone są zajęcia w UTW APS. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów.
Semestr – wyodrębniony okres w roku akademickim.

 §3 – Kontakt z UTW APS

 1. Adres e-mail: [email protected]
 2. Adres do korespondencji: Pana Cogito 11, 31-419 Kraków.
 3. Numer telefonu: +48123125328
 4. Numer rachunku bankowego: 87 1020 2906 0000 1202 0351 3611
 5. Słuchacz może porozumiewać się ze UTW APS za pomocą adresów i numerów telefonów podanych wyżej.
 6. Słuchacz może porozumieć się telefonicznie z UTW APS od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00

§4 – Uczestnicy

 1. Słuchaczem może zostać każda osoba fizyczna która ukończyła 50 rok życia.
 2. Liczba słuchaczy na semestr jest nieograniczona.

§5 – Okresy pracy

 1. Rok akademicki w UTW APS składa się z dwóch semestrów:
  • Semestru zimowego – trwającego od października do stycznia,
  • Semestru letniego – trwającego od lutego do czerwca.
 2.  Podczas semestrów mogą obowiązywać dłuższe przerwy ogłaszane przez Koordynatora.

§6 – Rekrutacja

 1. Zapisy do UTW APS przeprowadzane przez cały rok.
 2. Warunkiem zostania słuchaczem UTW APS jest:
  1. dokonanie internetowego zapisu poprzez wypełnienie formularza na oficjalnej stronie internetowej,
  2. dokonanie opłaty semestralnej w kwocie 100,00 zł, poprzez bramkę płatności Stripe Global lub poprzez przelew bankowy/przekaz pocztowy na konto Stowarzyszenia PRO-AGE,
  3. Otrzymanie potwierdzenia zapłaty, a zarazem zapisu od UTW APS w formie SMS.
 3. Zapisując się słuchacz zobowiązuje się do opłacenia wszystkich wymaganych opłat. 
 4. UTW APS zastrzega sobie możliwość odrzucenia wniosku o zapis bez podania przyczyny.

§7 – Opłaty

 1. Wpłat dokonuje się za semestr z góry, nie później niż:
  1. 3 dni robocze przed rozpoczęciem semestru – w przypadku zapisu przed rozpoczęciem semestru
  2. 3 dni robocze od wypełnienia formularza – w przypadku zapisu w trakcie trwania semestru.
 1. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłat.
 2. Wypełnienie i wysłanie formularza wiążę się z obowiązkiem zapłaty wszystkich opłat. Nie zalogowanie się do Portalu UTW APS nie zwalnia z opłat.
 3. W przypadku braku zapłaty w ciągu określonego wyżej czasu, w ciągu 5 dni roboczych zostanie wysłane oficjalne wezwanie do zapłaty.
 4. Na życzenie Słuchacza w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca w którym nastąpiła wpłata, UTW APS wystawi rachunek.
 5. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Słuchaczem, a UTW APS w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Konto słuchacza będzie dostępne po odnotowaniu wpłaty.
 7. W przypadku gdy UTW APS otrzyma przelew z błędnie zawyżoną kwotą, po potrąceniu opłaty administracyjnej zwróci go na konto nadawcy.

§8 – Rezygnacje i zwroty

 1. UTW APS nie zwraca opłat za zajęcia, na których słuchacz był nieobecny.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w UTW APS, złożonej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia semestru, Słuchaczowi przysługuje prawo do zwrot dokonanej opłaty w pełnej wysokości z potrąceniem opłaty administracyjnej.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w UTW APS, złożonej po dniu rozpoczynającym semestr, Słuchaczowi nie przysługuje prawo do zwrotu dokonanych opłat.
 4. Rezygnację można złożyć tylko drogą mailową lub pocztową na adres korespondencyjny.
 5. Od każdego przelewu środków ze zwrotem dokonanych opłat, który został wykonany na prośbę słuchacza zostaje pobierana opłata administracyjna.

 §9 – Reklamacje  

 1. W przypadku wystąpienia trudności lub braku korzystania z usług oferowanych przez UTW APS Słuchacz ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy UTW APS.
 3. UTW APS ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Słuchacza uznał za uzasadnione.
 4. W przypadku uznania reklamacji przez UTW APS, Słuchaczowi zostaną zwrócone wpłacone przez niego środki.

§10 – Infolinia UTW APS

 1. UTW APS udostępnia możliwość kontaktu telefonicznego pod numer +48 12 312 53 28. 
 2. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Połączenie telefoniczne możliwe jest przy pomocy dowolnego operatora telekomunikacyjnego. Minimalne wymagania techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów. 
 3. Wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane i archiwizowane przez UTW APS w celach informacyjnych, dowodowych oraz w przypadku zapisu telefonicznego do UTW APS, potwierdzają zapis. 
 4. W przypadku nie wyrażenia  zgody na nagrywanie rozmów telefonicznych, powinno się przerwać połączenie.
 5. Za pomocą infolinii nie jest możliwe złożenie żadnych wniosków.

§11 – Wiadomości informacyjne

 1. UTW APS świadczy na rzecz Słuchaczy nieodpłatne usługi polegające na przesyłaniu informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub SMS. 
 2. SMSy przypominające o zajęciach wysyłane są na trzy godziny przed ich rozpoczęciem.
 3. Emaile informacyjne wysyłane są z wyprzedzeniem paru dni.
 4. UTW APS nie odpowiada za to, że Słuchacz nie otrzymał SMS/email.

§12 – Organizacja zajęć 

 1. Zajęcia prowadzone są tylko w formie online poprzez portal UTW APS  i odbywają się zgodnie z programem zajęć zamieszonym na oficjalnej stronie internetowej.
 2. Każde zajęcia są nagrywane i dostępne na Portalu UTW APS do odtworzenia przez słuchacza do końca semestru. Jeśli dane zajęcia nie będą nagrywane, słuchacz otrzyma o tym informację SMSem przed rozpoczęciem zajęć.
  1. Słuchacz przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w zajęciach na portalu UTW APS stanowią wyłączną własność intelektualną UTW APS bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
  2. Słuchacz uczestniczący w zajęciach z uruchomioną kamerą oraz mikrofonem wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację jego wizerunku.
  3. Słuchacz zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody UTW APS lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
  4. Słuchacz posiadający opłacone zajęcia nie może drukować, pobierać i zapisywać materiałów. Może używać ich tylko poprzez Portal UTW APS.
  5. Słuchacz nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania zajęć wideo.
  6. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, UTW APS oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Słuchacza odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

§13 – Działalność dydaktyczna

 1. Podstawową formą działalności dydaktycznej UTW APS są wykłady.
 2. Tematyka wykładów określana jest przez Koordynatora UTW APS.
 3. W przypadku zainteresowania Słuchaczy UTW APS organizuje również zajęcia warsztatowe.  
 4. Koordynator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i tematyki zajęć. Informacja o zmianie będzie zamieszczona na portalu UTW APS.
 5. Warsztaty mogą zostać odwołane ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników.

§14 – Zajęcia dodatkowe

 1. UTW APS oferuje Słuchaczom zajęcia dodatkowe. 
 2. Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych jest dodatkowo płatne. Cennik oraz plan zajęć publikowany jest na początku semestru przez koordynatora ds. zajęć dodatkowych. 
 3. Warunkiem rozpoczęcia zajęć dodatkowych jest powstanie grupy liczącej minimum 5 Słuchaczy. 
 4. Każdy słuchacz może uczestniczyć w dowolnie wybranej liczbie zajęć pod warunkiem uiszczenia ustalonej opłaty. 
 5. Nie uwzględnia się odliczeń finansowych za nieobecność na zajęciach.
 6. Przed rozpoczęciem zajęć dodatkowych odbywają się bezpłatne zajęcia testowe dostępne dla wszystkich słuchaczy.

§15 – Odwołania zajęć

 1. UTW APS zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn od niej niezależnych. 
 2. Informacja o odwołaniu zajęć będzie publikowana na stronie internetowej, przesyłana drogą mailową lub SMSem. 
 3. W przypadku odwołania zajęć dodatkowych UTW APS deklaruje odpracowanie zajęć w późniejszym terminie. 
 4. W przypadku wykładów lub warsztatów takie zajęcia nie muszą być odrabiane.

§16 – Konto słuchacza

 1. Utworzenie indywidualnego Konta Słuchacza jest konieczne do korzystania przez Słuchacza z Portalu UTW APS oraz ze świadczonych przez UTW APS za pośrednictwem Platformy Usług.
 2. Logowanie się na Konto  Słuchacza odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu zapisu.
 3. Konto słuchacza tworzy sam słuchacz podczas zapisu poprzez formularz zapisu na oficjalnej stronie internetowej.
 4. Konto słuchacza jest przypisane do Słuchacza i nie może być przekazywane osobom trzecim.
 5. Słuchacz zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.
 6. Słuchacz zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów UTW APS, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Słuchaczom.
 7. Słuchacz zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów UTW APS lub pobierających z nich dane.
 8. Konta Słuchaczy, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte bez możliwości zwrotu pieniędzy za zajęcia.
  1. Wskutek zablokowania Konta Słuchacza z Platformy przez UTW APS Słuchacz będzie miał zablokowany dostęp do materiałów i ma możliwość jego odzyskania po podjęciu kroków podanych przez UTW APS.
  2. Wskutek usunięcia Konta Słuchacza z Platformy przez UTW APS Słuchacz traci bezpowrotnie dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.
 9. Dane Słuchacza są archiwizowane na Platformie. 

§17 – Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Portalu UTW APS, w tym uczestnictwa w zajęciach, niezbędne są:  
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies,
  • włączona obsługa JavaScript 
 1. UTW APS nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

§18 – Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest UTW APS.
 2. Słuchacz, zgłaszając się na zajęcia, wyraża tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez UTW APS. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach oraz marketingowych. 
 4. Dane osobowe obejmują wizerunek oraz dane słuchacza (imię i nazwisko, rok i miejsce urodzenia, adres elektroniczny, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy). 
 5. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie pracownicy administratora i podmioty prowadzące obsługę informatyczną strony internetowej. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego i państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niemniej może do tego dojść w związku z korzystaniem z usług firm informatycznych, w tym portali społecznościowych, które przechowują dane od swoich klientów (administratorów) na zewnętrznych serwerach (hosting). 
 6. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. 

§19 – Postanowienie końcowe

 1. UTW APS nie odpowiada za utrudnienia w realizacji zajęć spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od UTW APS (w tym czynnikami zależnymi od Słuchaczy, osób trzecich lub siły wyższej).
 2. Zapis do UTW APS oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego regulaminu oraz jego pełną akceptację.
 3. Umowy zawierane poprzez UTW APS zawierane są w języku polskim.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. UTW APS zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na oficjalnej stronie internetowej. 
 6. Niniejszy Regulamin UTW APS wchodzi w życie z dniem 17.01.2022 roku.