12 312 53 28  •  [email protected] •  

Logo UTW APS Uniwersytet Trzeciego Wieku Kraków Online

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku – UTW APS

1 – Organ prowadzący

Uniwersytet Trzeciego Wieku (zwany dalej UTW APS) działa od 1 października 2015 roku w ramach Stowarzyszenia PRO-AGE z siedzibą w Krakowie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE pod numerem KRS 0000593941, NIP 9452189408, REGON 36331782700000. Podstawą prawną powołania UTW APS jest statut Stowarzyszenia PRO-AGE. Informacje o organach Stowarzyszenia podane są na Oficjalnej stronie internetowej. 

2 – Definicje

Regulamin – niniejszy dokument, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Portalu UTW APS oraz określa zakres praw i obowiązków Słuchaczy  UTW APS związanych z użytkowaniem Serwisu.
Oficjalna strona internetowa – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.utwpolska.pl.
Portal UTW APS – aplikacja internetowa, dostępna tylko dla słuchaczy pod adresem www.utwaps.pl. Za jej pośrednictwem można uczestniczyć w wykładach i zajęciach.
Osoba fizyczna – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Słuchacz – osoba, która zapisała się do UTW APS oraz opłaciła wszelkie wymagane opłaty.
Uczestnik – osoba, która zapisała się do UTW APS tylko na zajęcia językowe i opłaciła wszelkie wymagane opłaty.
Konto Słuchacza na Portalu UTW APS –  są w nim gromadzone  dane podane przez Słuchacza oraz Uczestnika – umożliwia ono uczestnictwo w zajęciach.
Formularz zapisu – formularz dostępny na Oficjalnej stronie internetowej umożliwiający zapis do UTW APS.
Zajęcia – wszystkie usługi prowadzone przez UTW APS takie jak wykłady, warsztaty lub zajęcia dodatkowe, w tym językowe.
Koordynator – pracownik UTW APS zajmujący się koordynacją zajęć.
Program zajęć – informacja dla Słuchacza/Uczestnika – tabela z datami, tematami oraz nazwiskami prowadzących zajęcia.
Rok akademicki – okres w którym prowadzone są wykłady i zajęcia w UTW APS.
Semestr – wyodrębniony okres w roku akademickim.
Czesne – opłata za dołączenie do UTW APS jako Słuchacz pozwalająca na korzystanie z wykładów i zajęć dodatkowych, z wyjątkiem języków obcych.
Opłata administracyjna – wynosi 5,00 zł, jest przeznaczana na pokrycie kosztów wykonania przelewu oraz kosztów administracyjnych.

 

3 – Kontakt z UTW APS

 1. Adres e-mail: [email protected]
 2. Adres do korespondencji: Pana Cogito 11, 31-419 Kraków.
 3. Numer telefonu: +48123125328
 4. Numer rachunku bankowego: 87 1020 2906 0000 1202 0351 3611.
 5. Słuchacz może porozumiewać się ze UTW APS za pomocą adresów i numerów telefonów podanych wyżej.
 6. Słuchacz może porozumieć się telefonicznie z UTW APS od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00.

 

4 – Rok akademicki

 1. Rok akademicki w UTW APS składa się z dwóch semestrów
  1. Semestru zimowego – trwającego od października do stycznia,
  2. Semestru letniego – trwającego od lutego do czerwca.
 2. W okresie wakacyjnym mogą być organizowane tylko zajęcia językowe – w miarę zainteresowania.
 3. Warsztaty i zajęcia językowe są uruchamiane tylko gdy zbierze się minimalna liczba osób określona przez Koordynatora. Terminy ich trwania określa Koordynator.

 

5 – Słuchacze i Uczestnicy

 1. Słuchaczem lub Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna która ukończyła 55 rok życia, a w przypadku wolnych miejsc również osoby młodsze. Osoby fizyczne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą być przyjęte bez względu na wiek.
 2. Liczba Słuchaczy w semestrze jest ograniczona.
 3. Liczba Uczestników zajęć językowych w semestrze jest ograniczona do 9 osób w  grupie. Liczba grup jest podyktowana zainteresowaniem słuchaczy.
 4. UTW APS zastrzega sobie prawo zwiększenia liczebności grupy maksymalnie o 1 osobę w szczególnych przypadkach.

 

6 – Rekrutacja

 1. Zapisy do UTW APS przeprowadzane są przez cały rok.
 2. Warunkiem zostania słuchaczem UTW APS jest:
  1. dokonanie internetowego zapisu poprzez wypełnienie formularza na oficjalnej stronie internetowej wraz z zaznaczeniem opcji zapisu na UTW,
  2. dokonanie ustalonej opłaty semestralnej, poprzez bramkę płatności Stripe lub poprzez przelew bankowy/przekaz pocztowy na konto Stowarzyszenia PRO-AGE,
  3. Otrzymanie potwierdzenia zapłaty, a zarazem zapisu do UTW APS, w formie SMS.
 3. Warunkiem zostanie Uczestnikiem zajęć językowych w UTW APS jest:
  1. dokonanie internetowego zapisu poprzez wypełnienie formularza na oficjalnej stronie internetowej wraz z zaznaczeniem opcji zapisu tylko na zajęcia językowe,
  2. dokonanie opłaty za zajęcia językowe, poprzez bramkę płatności Stripe lub poprzez przelew bankowy/przekaz pocztowy na konto Stowarzyszenia PRO-AGE,
  3. Otrzymanie potwierdzenia zapłaty, a zarazem zapisu do UTW APS, w formie SMS.
 4. Zapisując się Słuchacz/Uczestnik zobowiązuje się do opłacenia wszystkich wymaganych opłat.
 5. Wysokość opłaty za zajęcia językowe wynika z aktualnie obowiązującego cennika.
 6. UTW APS zastrzega sobie możliwość odrzucenia wniosku o zapis bez podania przyczyny.
 7. Wraz z wysłaniem formularza Słuchacz/Uczestnik oświadcza iż wszystkie dane w nim zawarte są prawdziwe i jest świadomy(a) odpowiedzialności karnej, za złożenie fałszywego oświadczenia.
 8. Zostanie Słuchaczem lub Uczestnikiem UTW APS jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody UTW APS.

7 – Opłaty

 1. Opłat dokonuje się za semestr z góry, nie później niż 3 dni robocze od wypełnienia formularza.
 2. Wypełnienie i wysłanie formularza wiążę się z obowiązkiem zapłaty wszystkich opłat.
 3. Nie zalogowanie się do Portalu UTW APS po zapisie nie zwalnia z opłat.
 4. Konto słuchacza będzie dostępne po odnotowaniu wpłat w UTW APS.
 5. W przypadku braku zapłaty w ciągu określonego wyżej czasu, w ciągu 5 dni roboczych zostanie wysłane oficjalne wezwanie do zapłaty.
 6. Na życzenie Słuchacza/Uczestnika w ciągu 3 miesięcy, licząc od miesiąca w którym nastąpiła wpłata, UTW APS fakturę VAT.
 7. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Słuchaczem, a UTW APS w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 8. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłat.
 9. W przypadku gdy UTW APS otrzyma przelew z błędnie zawyżoną kwotą, po potrąceniu opłaty administracyjnej zwróci go na konto nadawcy.

8 – Rezygnacje i zwroty

 1. UTW APS nie zwraca opłat za zajęcia, na których Słuchacz/Uczestnik był nieobecny.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w UTW APS, złożonej 3 dni przed rozpoczęcia semestru czy zajęć językowych, Słuchaczowi/Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrot dokonanej opłaty.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w UTW APS, złożonej 2 dni przed rozpoczynającym semestr czy zajęcia językowe, Słuchaczowi/Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu dokonanych opłat.
 4. Rezygnację można złożyć tylko drogą mailową lub pocztową na adres korespondencyjny.
 5. Od każdego przelewu środków ze zwrotem dokonanych opłat, który został wykonany na prośbę Słuchacz/Uczestnika zostanie pobrana opłata administracyjna.

9 – Reklamacje  

 1. W przypadku wystąpienia trudności lub braku możliwości korzystania z usług oferowanych przez UTW APS, Słuchacz ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy UTW APS.
 3. UTW APS ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Słuchacza uznał za uzasadnione.
 4. W przypadku uznania reklamacji przez UTW APS, Słuchaczowi/Uczestnikowi zostanie zwrócona całość lub część wpłaconych przez niego środków.

10 – Infolinia UTW APS

 1. UTW APS udostępnia możliwość kontaktu telefonicznego pod numer +48 12 312 53 28. 
 2. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Połączenie telefoniczne możliwe jest przy pomocy dowolnego operatora telekomunikacyjnego. Minimalne wymagania techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów. 
 3. Wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane i archiwizowane przez UTW APS w celach informacyjnych, dowodowych oraz w przypadku zapisu telefonicznego do UTW APS, potwierdzają zapis. 
 4. W przypadku nie wyrażenia  zgody na nagrywanie rozmów telefonicznych, powinno się przerwać połączenie.
 5. Za pomocą infolinii nie jest możliwe złożenie żadnych wniosków.

11 – Wiadomości informacyjne

 1. UTW APS świadczy na rzecz Słuchaczy nieodpłatne usługi polegające na przesyłaniu informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub SMS. 
 2. SMSy przypominające o zajęciach wysyłane są na trzy godziny przed ich rozpoczęciem.
 3. Maile informacyjne wysyłane są z wyprzedzeniem paru dni.
 4. UTW APS nie odpowiada za to, że SMS/email do Słuchacza/Uczestnika nie dotarł.

12 – Organizacja zajęć 

 1. Zajęcia prowadzone są tylko w formie online poprzez portal UTW APS  i odbywają się zgodnie z programem zajęć zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej.
 2. Każde zajęcia są nagrywane i dostępne na Portalu UTW APS do odtworzenia przez słuchacza do końca semestru. Jeśli dane zajęcia nie będą nagrywane, Słuchacz/Uczestnik otrzyma o tym informację SMSem przed rozpoczęciem zajęć.
  1. Słuchacz/Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w zajęciach na portalu UTW APS stanowią wyłączną własność intelektualną UTW APS bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
  2. Zajęcia oraz materiały umieszczane są na Portalu UTW APS w ciągu 72 godzin od ich zakończenia.
  3. Słuchacz/Uczestnik uczestniczący w zajęciach z uruchomioną kamerą oraz mikrofonem wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację jego wizerunku.
  4. Słuchacz/Uczestnik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody UTW APS lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
  5. Słuchacz/Uczestnik posiadający opłacone zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i/lub hiszpańskiego może pobierać i drukować materiały do celów własnych. Nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim.
  6. Słuchacz/Uczestnik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania nagrań wideo.
  7. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, UTW APS oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Słuchacza/Uczestnika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

13 – Działalność dydaktyczna

 1. Do korzystania z działalności dydaktycznej są uprawnieni tylko Słuchacze UTW APS.
 2. Podstawową formą działalności dydaktycznej UTW APS są wykłady.
 3. Tematyka wykładów określana jest przez Koordynatora UTW APS.
 4. W przypadku zainteresowania Słuchaczy UTW APS organizuje również zajęcia warsztatowe.  
 5. Koordynator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i tematyki zajęć. Informacja o zmianie będzie zamieszczona na portalu UTW APS.
 6. Warsztaty mogą zostać odwołane ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników.

14 – Zajęcia dodatkowe i językowe

 1. UTW APS oferuje Słuchaczom zajęcia dodatkowe i językowe
 2. Uczestnictwo w zajęciach językowych jest dodatkowo płatne. Cennik oraz plan zajęć publikowany jest na początku semestru przez koordynatora ds. zajęć dodatkowych. 
 3. Warunkiem rozpoczęcia zajęć dodatkowych jest powstanie grupy liczącej minimum 5 Słuchaczy. 
 4. Każdy słuchacz/uczestnik może uczestniczyć w dowolnie wybranej liczbie zajęć pod warunkiem uiszczenia ustalonej opłaty. 
 5. Ewentualna zmiana terminu zajęć ustalana jest z grupą i wymaga zgody minimum 75% uczestników kursu.
 6. Zajęcia językowe organizowane przez UTW APS prowadzą starannie wyselekcjonowani lektorzy, mający kwalifikacje do nauczania języków obcych.
 7. Zajęcia językowe oraz praca Lektorów podlega stałemu nadzorowi przez zarząd Stowarzyszenia PRO AGE.
 8. UTW APS zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia językowe z daną grupą w trakcie trwania semestru z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub innych powodów niezależnych od UTW APS.
 9. Słuchacz/Uczestnik po zakończeniu zajęć językowych otrzyma Dyplom ukończenia w wersji elektronicznej.
 10. Uczestnicy oraz Słuchacze zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach, a Lektorzy do rozpoczynania i kończenia każdych zajęć w wyznaczonym czasie.
 11. Słuchacz/Uczestnik jest zobowiązany do niezakłócania przebiegu zajęć innym uczestnikom.
 12. Jeden blok zajęć językowych trwa 60 minut.
 13. UTW APS zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne.
 14. Słuchacz/Uczestnik nie jest uprawniony do indywidualnego kontaktu z lektorem. 
 15. Słuchacz/Uczestnik przerastający umiejętnościami innych w grupie lub im niedorównujący może być przeniesiony do odpowiedniej dla jego poziomu grupy.
 16. Dyplomy wydawane przez UTW APS nie stanowią certyfikatu potwierdzającego  stopień nauki i posiadanych kwalifikacji.
 17. W razie spadku liczby osób w grupie w trakcie trwania zajęć, dla utrzymania rentowności, UTW APS zastrzega sobie prawo łączenia grup na tym samym poziomie.
 18. W przypadku niewystarczającej liczby osób do stworzenia dwóch grup UTW APS zastrzega sobie możliwość do połączenia dwóch grup w jedną.

15 – Odwołania zajęć

 1. UTW APS zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn od niej niezależnych. 
 2. Informacja o odwołaniu zajęć będzie publikowana na stronie internetowej, przesyłana drogą mailową lub SMSem. 
 3. UTW APS zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć językowych w wyjątkowych sytuacjach, np. choroba lektora lub inne przyczyny niezależne od UTW APS. W tym przypadku zajęcia nie przepadają, ale są odrabiane w terminie podanym przez Koordynatora ds. zajęć dodatkowych.
 4. W przypadku wykładów lub warsztatów takie zajęcia nie muszą być odrabiane.

16 – Konto Słuchacza

 1. Utworzenie indywidualnego Konta Słuchacza jest konieczne do korzystania przez Słuchacza/Uczestnika z Portalu UTW APS oraz ze świadczonych przez UTW APS za pośrednictwem Platformy Usług.
 2. Logowanie się na Konto Słuchacza odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu zapisu.
 3. Konto Słuchacza tworzy sam Słuchacz/Uczestnik podczas zapisu poprzez formularz zapisu na oficjalnej stronie internetowej i ustalenie własnego hasła dostępu.
 4. Konto słuchacza jest przypisane do Słuchacza/Uczestnika i nie może być przekazywane osobom trzecim.
 5. Słuchacz/Uczestnik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.
 6. Słuchacz/Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów UTW APS, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Słuchaczom.
 7. Słuchacz/Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów UTW APS lub pobierających z nich dane.
 8. Konta Słuchaczy, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte bez możliwości zwrotu pieniędzy za zajęcia.
  1. Wskutek zablokowania Konta Słuchacza z Platformy przez UTW APS Słuchacz będzie miał zablokowany dostęp do materiałów
  2. Wskutek usunięcia Konta Słuchacza z Platformy przez UTW APS Słuchacz traci bezpowrotnie dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.

17 – Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Portalu UTW APS, w tym uczestnictwa w zajęciach, niezbędne są:  
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową Google Chrome,
  2.  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3.  włączona obsługa plików cookies,
  4.  włączona obsługa JavaScript 
 1. UTW APS nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

18 – Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane Słuchacza/Uczestnika są archiwizowane na Platformie. 
 2. Administratorem danych osobowych jest UTW APS.
 3. Słuchacz/Uczestnik, zgłaszając się na zajęcia, wyraża tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez UTW APS. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach oraz marketingowych. 
 5. Dane osobowe obejmują wizerunek oraz dane słuchacza/Uczestnika (imię i nazwisko, rok i miejsce urodzenia, adres elektroniczny, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy). 
 6. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie Osoby zarządzające UTW APS i osoby i podmioty prowadzące obsługę informatyczną strony internetowej. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego i państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niemniej może do tego dojść w związku z korzystaniem z usług firm informatycznych, w tym portali społecznościowych, które przechowują dane od swoich klientów (administratorów) na zewnętrznych serwerach (hosting). 
 7. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. 

19 – Postanowienie końcowe

 1. UTW APS nie odpowiada za utrudnienia w realizacji zajęć spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od UTW APS (w tym czynnikami zależnymi od Słuchaczy, osób trzecich lub siły wyższej).
 2. Zapis do UTW APS oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego regulaminu oraz jego pełną akceptację.
 3. Umowy zawierane poprzez UTW APS są w języku polskim.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. UTW APS zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na oficjalnej stronie internetowej.
 6. Niniejszy Regulamin UTW APS wchodzi w życie z dniem 20.06.2022 roku.