12 312 53 28   •   [email protected] •  

Logo UTW APS - Uniwersytet Trzeciego Wieku Online

Regulamin kart podarunkowych – UTW APS

§1 – Wydawca

Uniwersytet Trzeciego Wieku (zwany dalej UTW APS) działa od 1 października 2015 roku w ramach Stowarzyszenia PRO-AGE z siedzibą przy ulicy Pana Cogito 11, 31-419 Kraków wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE pod numerem KRS 0000593941, NIP 9452189408, REGON 363317827. Podstawą prawną powołania UTW APS jest statut Stowarzyszenia PRO-AGE. Informacje o organach Stowarzyszenia podane są na Oficjalnej stronie internetowej. 

§2 – Definicje

 1. Nabywca – osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty Podarunkowej.
 2. Osoba obdarowana – osoba, wskazana przez Nabywcę uprawniona do skorzystania z karty.
 3. Karta Podarunkowa – imienny kod wydawany przez Wydawcę, upoważniający do zakupu zajęć w UTW APS do wartości limitu kwotowego ustalonego zgodnie z wolą Nabywcy. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą kredytową, debetową ani płatniczą.
 4. Regulamin – niniejszy dokument,  określa ogólne warunki wydawania, aktywacji, realizacji i użytkowania Karty Podarunkowej.
 5. Oficjalna strona internetowa – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.utwpolska.pl.
 6. Zajęcia – usługi oferowane przez UTW APS takie jak wykłady, warsztaty lub zajęcia dodatkowe, w tym językowe.

§3 – Kontakt z UTW APS

 1. Adres e-mail: [email protected]
 2. Adres do korespondencji: Pana Cogito 11, 31-419 Kraków.
 3. Numer telefonu: +48123125328
 4. Numer rachunku bankowego: 87 1020 2906 0000 1202 0351 3611.
 5. Nabywca/Osoba obdarowana może porozumiewać się ze UTW APS za pomocą adresów i numerów telefonów podanych wyżej.
 6. Nabywca/Osoba obdarowana może porozumieć się telefonicznie z UTW APS od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00

§4 – Postanowienia ogólne

 1. Karta Podarunkowa uprawnia Osobę obdarowaną do zapisu do UTW APS.
 2. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.
 3. Karta Podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie w celu zapłaty za zajęcia w UTW APS.
 4. Nabycie Kart Podarunkowych możliwe jest na Oficjalnej stronie UTW APS.
 5. Zapłata z tytułu nabycia Karty Podarunkowej może być dokonana przy użyciu karty płatniczej, BLIKa lub za pomocą Przelewy24. Nie ma możliwości zapłaty inną Kartą Podarunkową.
 6. Wydawca udostępnia możliwość nabycia Karty Podarunkowej o wartości 100 zł lub 399 zł. Karta podarunkowa może być przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Nabywcę.
 7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Karty Podarunkowej z przyczyn niezależnych od niego, na przykład z powodu podania przez Nabywcę błędnego adresu e-mail lub dostarczenia wiadomości z Kartą Podarunkową do folderu Spam.
 8. Okres ważności Karty Podarunkowej wynosi 3 miesiące od dnia wydania Karty Nabywcy.
 9. Karta podarunkowa zostanie przesłana do Nabywcy, do 24 godzin od zaksięgowania płatności.

§5 – Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

 1. Realizacja Karty Podarunkowej jest możliwa poprzez zapis do UTW APS na Oficjalnej stronie internetowej.
 2. W sytuacji, gdy wartość wybranych zajęć jest wyższa niż wartość Karty Podarunkowej, Osoba obdarowana zobowiązana jest do zapłaty różnicy pomiędzy ceną zajęć i wartością Karty Podarunkowej.
 3. Karta Podarunkowa może zostać zrealizowana tylko raz. 
 4. W przypadku gdy kwota wykorzystana przy zapisie jest niższa niż wartość użytej Karty Podarunkowej, UTW APS prześle nową kartę podarunkową o nowej wartości, równej tej jaka pozostała po wykorzystaniu pierwotnej Karty Podarunkowej. Termin ważności i warunki wykorzystania nowej Karty Podarunkowej będą takie same jak pierwotnej Karty Podarunkowej.
 5. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  2. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, z tym zastrzeżeniem jednak, że Wydawca zrealizuje Kartę Podarunkową niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie,
  3. w przypadku, gdy działania Osoby obdarowanej naruszają postanowienia Regulaminu UTW APS,
  4. w przypadku, gdy kartę podarunkową będzie próbowała zrealizować inna osoba, niż podana przez Nabywcę.
  5. uprzedniego wykorzystania Karty Podarunkowej.
 6. Zajęcia nabyte z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w Regulaminie UTW APS. Równowartość zwracanych pieniędzy wypłacana jest w formie nowej Karty Podarunkowej.

 

§6 – Zwroty

 1. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi w ramach prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

 

§7 – Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia trudności lub braku możliwości korzystania z Karty podarunkowej oferowanej przez UTW APS, Nabywca ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
 2. Jeżeli Nabywca jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy UTW APS.
 4. UTW APS ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Słuchacza/Uczestnika uznał za uzasadnione.
 5. W przypadku uznania reklamacji przez UTW APS, Nabywcy zostanie zwrócona całość lub część wpłaconych przez niego środków.

§8 – Postanowienie końcowe

 1. Zawarcie umowy z UTW APS oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego regulaminu oraz jego pełną akceptację.
 2. Umowy zawierane poprzez UTW APS są w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. UTW APS zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na oficjalnej stronie internetowej.
 5. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 6. W przypadku wystąpienia w trakcie procedury nabywania Kart Podarunkowych awarii technicznych lub błędów technicznych, Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Kart Podarunkowych w terminie do 48 godzin po usunięciu awarii lub błędu technicznego.
 7. Niniejszy Regulamin UTW APS wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 roku.