12 312 53 28   •   [email protected] •  

Logo UTW APS - Uniwersytet Trzeciego Wieku Online

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku – UTW APS

§1 – Organ prowadzący

Uniwersytet Trzeciego Wieku (zwany dalej UTW APS) działa od 1 października 2015 roku w ramach Stowarzyszenia PRO-AGE z siedzibą przy ulicy Pana Cogito 11, 31-419 Kraków wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE pod numerem KRS 0000593941, NIP 9452189408, REGON 363317827. Podstawą prawną powołania UTW APS jest statut Stowarzyszenia PRO-AGE. Informacje o organach Stowarzyszenia podane są na Oficjalnej stronie internetowej. 

§2 – Definicje

Regulamin – niniejszy dokument, określa zasady funkcjonowania UTW APS oraz określa zakres praw i obowiązków Słuchaczy oraz Uczestników  UTW APS.

Oficjalna strona internetowa – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.utwpolska.pl.

Portal UTW APS – aplikacja internetowa, dostępna tylko dla Słuchaczy i Uczestników pod adresem www.utwaps.pl. Za jej pośrednictwem można uczestniczyć w wykładach i zajęciach.

Osoba fizyczna – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Słuchacz – osoba, która zapisała się do UTW APS oraz opłaciła wszelkie wymagane opłaty.

Uczestnik – osoba, która zapisała się do UTW APS tylko na zajęcia językowe i opłaciła wszelkie wymagane opłaty.

Konto Słuchacza na Portalu UTW APS –  są w nim gromadzone  dane podane przez Słuchacza oraz Uczestnika – umożliwia ono uczestnictwo w zajęciach.

Formularz zapisu dla nowych Słuchaczy/Uczestników – formularz dostępny na oficjalnej stronie internetowej  pod linkiem https://utwpolska.pl/zapisy-na-utw/ umożliwiający zawarcie umowy z UTW APS.

Formularz zapisu dla obecnych Słuchaczy/Uczestników – formularz dostępny na Portalu UTW APS  pod linkiem https://utwaps.pl/zapisy-na-kolejny-semestr/ umożliwiający zawarcie umowy z UTW APS.

Opłata za zlecenie przelewu – wynosi 5,00 zł, jest przeznaczana na pokrycie kosztów wykonania przelewu oraz kosztów administracyjnych.

Zajęcia – Usługi cyfrowe oferowane przez UTW APS, np. zajęcia prowadzone online, dostęp do Portalu UTW APS.

Lektor – nauczyciel języka obcego, który jest udostępniony przez zewnętrzną firmę, która posiada umowę z UTW APS na prowadzenie zajęć językowych. Lektorzy są specjalistami w nauczaniu języka obcego i posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w edukacji dorosłych.

Koordynator/Kierownik działu – pracownik UTW APS zajmujący się koordynacją zajęć.

Program zajęć – informacja dla Słuchacza/Uczestnika – tabela z datami, tematami oraz nazwiskami prowadzących zajęcia.

Rok akademicki – okres w którym prowadzone są zajęcia na UTW APS.

Semestr – wyodrębniony okres w roku akademickim.

Czesne – opłata za dołączenie do UTW APS jako Słuchacz pozwalająca na korzystanie z wykładów i zajęć dodatkowych, z wyjątkiem języków obcych.

 §3 – Kontakt z UTW APS

 1. Adres e-mail: [email protected].
 2. Adres do korespondencji: Pana Cogito 11, 31-419 Kraków, Polska.
 3. Numer telefonu: +48 12 312 53 28.
 4. Numer rachunku bankowego: 87 1020 2906 0000 1202 0351 3611.
 5. Słuchacz/Uczestnik może porozumiewać się ze UTW APS za pomocą adresów i numerów telefonów podanych wyżej.
 6. Słuchacz/Uczestnik może porozumieć się telefonicznie z UTW APS od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 19:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

§4 – Rok akademicki

 1. Rok akademicki w UTW APS składa się z dwóch semestrów
  1. Semestru zimowego – trwającego od października do stycznia,
  2. Semestru letniego – trwającego od lutego do czerwca.
 2. W okresie wakacyjnym mogą być organizowane zajęcia językowe – w miarę zainteresowania.
 3. Warsztaty i zajęcia językowe są uruchamiane tylko gdy zbierze się minimalna liczba osób określona przez UTW APS. Terminy ich trwania określa UTW APS.

§5 – Słuchacze i Uczestnicy

 1. Słuchaczem lub Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 50 rok życia.
  1. Uczestnikiem, w przypadku wolnych miejsc, może zostać również osoba młodsza,
  2. osoby fizyczne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności są przyjmowane bez względu na wiek.
 2. Liczba Słuchaczy w semestrze jest ograniczona.
 3. Liczba osób uczestniczących w zajęciach językowych jest ograniczona do 9 osób na grupę.
  1. UTW APS zastrzega sobie prawo zwiększenia liczebności grupy maksymalnie o 3 osoby w szczególnych przypadkach.
 4. W przypadku podejrzenia przez UTW APS, iż Słuchacz/Uczestnik nie spełnia kryteriów uczestnictwa zawartych w §5 p. 1, UTW APS zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Słuchacza do czasu wysłania dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
 5. Słuchacz/Uczestnik ma prawo w trakcie trwania semestru złożyć wniosek o zmianę statusu z Uczestnika na Słuchacza oraz o zmianę grupy językowej, co obejmuje zmianę języka bądź poziomu nauczania.
  1. Każda prośba o zmianę statusu lub grupy językowej jest rozpatrywana indywidualnie przez UTW APS w ciągu 14 dni roboczych. Decyzja o akceptacji zmiany zależeć będzie od dostępności miejsc w nowej grupie oraz od innych czynników organizacyjnych.
  2. W przypadku zgody na zmianę statusu lub grupy językowej przez UTW APS, od Słuchacza/Uczestnika zostanie pobrana jednorazowa dodatkowa opłata administracyjna w wysokości 20 złotych. Opłata ta pokrywa koszty administracyjne związane z przeprowadzeniem zmiany.
   1. Opłata administracyjna nie jest naliczana, jeśli zmiana spełnia warunki określone w §15 ust. 15 ppkt. b.
   2. UTW APS może podjąć decyzję o nie naliczaniu opłaty administracyjnej w wyjątkowych przypadkach, uwzględniając indywidualną sytuację Słuchacza/Uczestnika.
  3. Wniosek o zmianę statusu lub grupy językowej należy złożyć pisemnie drogą elektroniczną.

§6 – Zapisy

 1. Zapisy do UTW APS przeprowadzane są przez cały rok.
 2. Warunkiem zostania Słuchaczem UTW APS jest:
  1. spełnianie kryteriów zawartych w §5 ust. 1,
  2. dokonanie internetowego zapisu poprzez wypełnienie formularza na oficjalnej stronie internetowej wraz z zaznaczeniem opcji zapisu na UTW,
  3. dokonanie opłaty zgodnej z obecnie obowiązującym cennikiem,
  4. otrzymanie potwierdzenia zapłaty, a zarazem zawarcia umowy z UTW APS, w formie email.
 3. Warunkiem zostania Uczestnikiem zajęć językowych w UTW APS jest:
  1. spełnianie kryteriów zawartych w §5 ust. 1,
  2. dokonanie internetowego zapisu poprzez wypełnienie formularza na oficjalnej stronie internetowej wraz z zaznaczeniem opcji zapisu tylko na zajęcia językowe,
  3. dokonanie opłaty zgodnej z obecnie obowiązującym cennikiem,
  4. otrzymanie potwierdzenia zapłaty, a zarazem zawarcia umowy z UTW APS, w formie email.
 4. Aby przedłużyć umowę z UTW APS Słuchacz/Uczestnik musi wypełnić formularz zapisu dla obecnych Słuchaczy/Uczestników dostępny na Portalu UTW APS.
 5. Formularz zapisu pozwala na zapis na maksymalnie jeden język. Aby zapisać się na kolejny język, należy wypełnić osobny formularz dostępny po wysłaniu formularza zapisu dla nowych osób lub formularza zapisu dla obecnych Słuchaczy/Uczestników.
  1. W przypadku gdy Słuchacz/Uczestnik przez pomyłkę wyśle formularz zapisu na dodatkowy język zamiast formularza dla obecnych Słuchaczy/Uczestników, konieczne będzie:
   1. Należy wypełnić i przesłać prawidłowy formularz zapisu na kolejny semestr.
   2. Dodatkowo, w takiej sytuacji, Słuchacz/Uczestnik zostanie obciążony różnicą w cenie pomiędzy opłatą standardową a obniżoną ceną za dodatkowy kurs językowy.
   3. Informacje o dokładnej kwocie dopłaty i sposobie jej uregulowania zostaną przekazane indywidualnie.
 6. Wypełniając formularz osoba zobowiązuje się do opłacenia wszystkich wymaganych opłat.
 7. Wysokość opłaty za zajęcia wynika z aktualnie obowiązującego cennika. 
  1. Ceny za zajęcia językowe różnią się w zależności od formy zapisu – jako Słuchacz czy Uczestnik.
  2. Cena za drugie i każde kolejne zajęcia językowe są niższe niż standardowa opłata za zajęcia.
 8. Wraz z wysłaniem formularza Słuchacz/Uczestnik oświadcza, iż wszystkie dane w nim zawarte są prawdziwe i jest świadomy(a) odpowiedzialności karnej, za złożenie fałszywego oświadczenia.

§7 – Opłaty

 1. Opłaty za semestr należy uiścić z góry lub w ratach, nie później niż 3 dni robocze od daty potwierdzenia przyjęcia formularza zapisu przez UTW APS.
 2. Dostępne metody płatności to:
  1. przelew bankowy zwykły,
  2. karta płatnicza,
  3. szybki przelew online poprzez Przelewy24,
  4. BLIK,
  5. karta podarunkowa UTW APS.
 3. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i są zwolnione z podatku VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust 1 ustawy o VAT).
 4. W przypadku płatności kartą podarunkową UTW APS, gdy wartość wybranych zajęć jest wyższa niż wartość Karty Podarunkowej, Osoba obdarowana zobowiązana jest do zapłaty różnicy pomiędzy ceną zajęć a wartością Karty Podarunkowej.
 5. Cena podana przy każdej Usłudze jest wiążąca z chwilą wypełnienia formularza zapisu przez Słuchacza/Uczestnika. 
 6. UTW APS zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług, wprowadzania nowych Usług oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Wszelkie zmiany będą komunikowane z odpowiednim wyprzedzeniem.
 7. Na życzenie Słuchacza/Uczestnika UTW APS wystawia fakturę VAT – może on to zgłosić w przeciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 8. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłat.
 9. W przypadku zapisu na UTW + język lub tylko na język, UTW APS oferuje możliwość rozłożenia płatności na dwie lub trzy raty.
  1. Słuchacz/Uczestnik ma możliwość wyboru płatności w ratach, z podziałem na 2 lub 3 równomiernie rozłożone raty. 
  2. Na raty można rozłożyć wyłącznie koszt czesnego oraz zajęć językowych, wszystkie pozostałe Usługi są doliczane do pierwszej raty.
  3. Kwoty ratalne są
   1. automatycznie pobierane z karty płatniczej uczestnika w ustalonych terminach. Proces pobierania opłat rozpoczyna się wraz z dniem wypełnienia formularza zapisu na kurs, a każda kolejna w miesięcznych odstępach od tej daty.
   2. wpłacane przez Słuchacza/Uczestnika na rachunek bankowy UTW APS w ustalonych terminach.
  4. Uczestnik jest zobowiązany do zapewnienia, że na jego koncie będą dostępne środki w odpowiednim terminie, aby umożliwić realizację płatności.
  5. W przypadku niewykonania lub w opóźnienia w płatności, uczestnik może zostać obciążony dodatkowymi opłatami.
   1. Opóźnienia w płatności: Słuchacz/Uczestnik zostanie obciążony ustawowymi odsetkami za opóźnienie w skali rocznej.
    1. Odsetki za opóźnienie są naliczane od dnia następującego po dniu, w którym płatność powinna zostać wykonana, do dnia poprzedzającego dzień faktycznej zapłaty.
    2. Wyliczenie odsetek następuje według następującego wzoru: Odsetki = Kwota zaległa x Stawka odsetek / 365 x Liczba dni opóźnienia.
    3. Kwota odsetek jest dodawana do zaległej kwoty i musi zostać spłacona razem z nią.
   2. Opłata za niewykonanie płatności: W przypadku niewykonania płatności do 7 dni roboczych po pierwotnym terminie płatności, Słuchacz/Uczestnik może zostać obciążony dodatkowymi opłatami. Wysokość opłaty za niedokonanie wynosi 50 zł plus ewentualne opłaty windykacyjne i sądowe.

§8 –  Zawarcie i realizacja Umowy

 1. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Słuchaczem/Uczestnikiem, a UTW APS w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi Cyfrowej (lub Usług Cyfrowych) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia zajęć.
 3. Zawarcie Umowy z UTW APS jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, a Słuchacz/Uczestnik zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
 4. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody UTW APS.
 5. Umowy zawierane poprzez UTW APS są w języku polskim.

§9 – Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy

 1. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta Słuchaczowi/Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy albowiem żąda on od UTW APS niezwłocznego świadczenia usług, o czym Słuchacz/Uczestnik został poinformowany i na co wyraża zgodę.
 2. Przepisy powyższego ustępu nie znajdują zastosowania w następujących sytuacjach:
  1. gdy UTW APS nie dostarczył w ciągu 48 godzin od zaksięgowania płatności danych do logowania do Portalu UTW APS, Słuchacz/Uczestnik wzywa go do ich dostarczenia w ciągu kolejnych 48 godzin, jeżeli UTW APS w ciągu kolejnych 48 godzin nie dostarczy danych logowania, Słuchacz/Uczestnik może odstąpić od Umowy i środki zostaną mu zwrócone w ciągu 14 dni roboczych. 
   1. jeżeli dane logowania nie dotrą do Słuchacza/Uczestnika z powodu podanie przez niego nieprawidłowego adresu email, nie będzie to podstawa do odstąpienia od umowy,
   2. w przypadku gdy Słuchacz/Uczestnik otrzyma dane logowania, i nie zaloguje się do Portalu UTW APS, nie będzie to podstawa do odstąpienia od umowy,
   3. w przypadku gdy email z danymi logowania na skrzynce pocztowej Słuchacza/Uczestnika wpadnie do folderu SPAM/inne, nie będzie to podstawa do odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli Słuchacz/Uczestnik zdecydował się na przedpłatę, ma możliwość rozwiązania umowy z UTW APS w każdej chwili. Ważne jest jednak, aby mieć na uwadze, że w takim przypadku nie przysługuje mu zwrot już wniesionych środków. Po rozwiązaniu umowy, UTW APS nie będzie kontynuować świadczenia usług, a dane osobowe Słuchacza/Uczestnika zostaną usunięte z bazy danych, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych.
 4. W przypadku gdy płatności za usługi są dokonywane w ratach, umowa może zostać rozwiązana wyłącznie po uregulowaniu wszelkich zobowiązań finansowych. Po wpłaceniu wszystkich należnych płatności, Słuchacz/Uczestnik może zainicjować procedurę rozwiązania umowy, co również skutkuje zakończeniem świadczenia usług i usunięciem danych osobowych z systemu UTW APS.

 §10 – Reklamacje  

 1. W przypadku wystąpienia trudności lub braku możliwości korzystania z usług leżących po stronie UTW APS, Słuchacz/Uczestnik ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
 2. Jeżeli Słuchacz/Uczestnik jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie, drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy UTW APS lub za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na Portalu UTW APS.
 4. Do rozpatrzenia przyjmowane są wyłącznie reklamacje spełniające określone wymogi formalne. Każdy formularz reklamacyjny musi być wypełniony w sposób kompletny oraz zawierać dokładne i prawdziwe informacje. Niezbędne dane, które muszą zostać podane w formularzu to:
  1. Imię i Nazwisko: Pełna nazwa zgłaszającego, zgodna z dokumentem tożsamości.
  2. Adres Email: Aktualny adres email, który umożliwi skuteczną komunikację.
  3. Numer Telefonu: Kontaktowy numer telefonu do zgłaszającego.
  4. Adres Zamieszkania: Pełny adres zamieszkania, włączając kod pocztowy i miasto.
  5. Numer Konta Bankowego: Poprawny numer konta do ewentualnych zwrotów środków.
  6. Dokładny Opis Sprawy: Szczegółowy opis problemu oraz powód reklamacji.
 5. Reklamacje niekompletne lub zawierające fałszywe dane będą odrzucane na etapie wstępnej weryfikacji. Procedura ta ma na celu zapewnienie sprawnej i skutecznej obsługi reklamacyjnej.
 6. UTW APS ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Słuchacza/Uczestnika uznał za uzasadnione.
 7. W przypadku uznania reklamacji przez UTW APS, Słuchaczowi/Uczestnikowi zostanie zwrócona całość lub część wpłaconych przez niego środków.
 8. UTW APS nie udziela gwarancji na zajęcia w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§11 – Infolinia UTW APS

 1. UTW APS udostępnia możliwość kontaktu telefonicznego pod numerami 
  1. +48 12 312 53 28,
  2. +48 12 400 43 28.
 2. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Słuchacz/Uczestnik. 
 3. Połączenie telefoniczne możliwe jest przy pomocy dowolnego operatora telekomunikacyjnego. 
 4. Minimalne wymagania techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów. 
 5. Wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane i archiwizowane przez UTW APS w celach informacyjnych, analitycznych oraz dowodowych.
  1. W przypadku braku zgody na nagrywanie rozmów telefonicznych, należy przerwać połączenie.

§12 – Wiadomości informacyjne

 1. UTW APS świadczy na rzecz Słuchaczy oraz Uczestników posiadających polski numer telefonu komórkowego nieodpłatne usługi polegające na przesyłaniu informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub SMS. 
 2. UTW APS świadczy na rzecz Słuchaczy oraz Uczestników posiadających inny niż Polski numer telefonu komórkowego odpłatne usługi polegające na przesyłaniu informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub SMS. Koszt usługi jest zgodny z aktualnym cennikiem UTW APS i jest jednorazowy na semestr. Skorzystanie z usługi nie jest obowiązkowe, lecz wymagane w przypadku chęci zawarcia umowy z UTW APS.
 3. UTW APS nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie wiadomości SMS lub email do Słuchacza/Uczestnika.
 4. Słuchacz/Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania w.w. usług wysyłając rezygnację do UTW APS.

§13 – Organizacja zajęć 

 1. Zajęcia prowadzone są tylko w formie online poprzez Portal UTW APS  i odbywają się zgodnie z programem zajęć zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej.
 2. Każde zajęcia są nagrywane i dostępne na Portalu UTW APS do odtworzenia przez słuchacza do końca semestru. Jeśli dane zajęcia nie będą nagrywane, Słuchacz/Uczestnik otrzyma o tym informację SMSem przed rozpoczęciem zajęć.
  1. Słuchacz/Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w zajęciach na portalu UTW APS stanowią wyłączną własność intelektualną UTW APS bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
  2. Zajęcia oraz materiały umieszczane są na Portalu UTW APS w ciągu 72 godzin od ich zakończenia.
  3. Słuchacz/Uczestnik uczestniczący w zajęciach z uruchomioną kamerą oraz mikrofonem wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację jego wizerunku.
  4. Słuchacz/Uczestnik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody UTW APS lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
  5. Słuchacz/Uczestnik posiadający opłacone zajęcia językowe może pobierać i drukować materiały do celów własnych. Nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim.
  6. Słuchacz/Uczestnik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania nagrań wideo.

§14 – Działalność dydaktyczna

 1. Do korzystania z działalności dydaktycznej są uprawnieni tylko Słuchacze UTW APS.
 2. Podstawową formą działalności dydaktycznej UTW APS są wykłady.
 3. Tematyka wykładów określana jest przez Koordynatora UTW APS.
 4. W przypadku zainteresowania Słuchaczy UTW APS organizuje również zajęcia warsztatowe oraz dodatkowe. Warunkiem rozpoczęcia w.w zajęć jest powstanie grupy liczącej minimum 5 Słuchaczy. 
 5. Koordynator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i tematyki zajęć. Informacja o zmianie będzie zamieszczona na portalu UTW APS.
 6. Warsztaty mogą zostać odwołane ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników.

§15 – Zajęcia językowe

 1. UTW APS oferuję odrębną, płatną Usługę Cyfrową, pozwalająca na uczestnictwo w zajęciach językowych poprzez Portal UTW APS.
 2. Warunkiem rozpoczęcia zajęć językowych jest powstanie grupy liczącej minimum 5 Słuchaczy/Uczestników. 
  1. W przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba Słuchaczy/Uczestników wymagana do utworzenia grupy, UTW APS podejmie jedno z następujących działań:
   1. Propozycja Dopłaty: UTW APS może zaproponować każdemu Słuchaczowi/Uczestnikowi dopłatę do zaplanowanej opłaty za kurs, aby umożliwić utworzenie grupy. Warunki dopłaty oraz nową kwotę kursu przedstawione będzie każdemu zainteresowanemu indywidualnie.
   2. Zwrot Środków: W przypadku braku możliwości utworzenia grupy lub braku akceptacji propozycji dopłaty przez Słuchaczy/Uczestników, UTW APS zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych środków. Zwrot zostanie przeprowadzony za pomocą tej samej formy płatności, którą Słuchacz/Uczestnik dokonał wpłaty. Zwrot środków zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni roboczych od daty przekazania informacji o nieutworzeniu grupy.
 3. Każdy Słuchacz/Uczestnik może uczestniczyć w dowolnie wybranej liczbie zajęć pod warunkiem uiszczenia ustalonej opłaty łącznej. 
 4. Ewentualna zmiana terminu zajęć w trakcie semestru ustalana jest z grupą i wymaga zgody minimum 50% uczestników kursu, chyba, że zmiana jest niezależna od UTW APS, wtedy zgoda uczestników nie jest wymagana.
 5. UTW APS zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć bez konsultacji z Słuchaczami/Uczestnikami, do 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia pierwszych zajęć.
 6. Zajęcia językowe oraz praca Lektorów podlega stałemu nadzorowi przez zarząd Stowarzyszenia PRO-AGE oraz pracowników UTW APS .
 7. UTW APS zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia językowe z daną grupą w trakcie trwania semestru z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub innych powodów niezależnych od UTW APS.
 8. Słuchacz/Uczestnik po zakończeniu zajęć językowych otrzyma Dyplom ukończenia.
  1. Dyplomy wydawane przez UTW APS nie stanowią certyfikatu potwierdzającego  stopień nauki i posiadanych kwalifikacji.
  2. Dyplom w wersji elektronicznej jest zawarty w cenie Kursu, na życzenie Słuchacza/Uczestnika UTW APS może wysłać dyplom drogą pocztową, po dokonaniu opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem.
 9. Uczestnicy oraz Słuchacze zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach.
 10. Słuchacz/Uczestnik jest zobowiązany do niezakłócania przebiegu zajęć innym uczestnikom.
  1. Zakłócanie przebiegu zajęć oznacza zachowanie takie, które przeszkadza w prowadzeniu lekcji, rozprasza innych uczestników i przerywa pracę lektora. Do zakłóceń zalicza się m.in. głośne rozmowy niezwiązane z tematem zajęć, używanie urządzeń elektronicznych w sposób rozpraszający (np. odtwarzanie muzyki, oglądanie filmów), osoby trzecie przebywającego przy kursancie, przerywanie lektorowi lub innym uczestnikom oraz wszelkie inne działania, które mogą negatywnie wpływać na prowadzenie zajęć.
  2. W przypadku naruszenia zasady niezakłócania przebiegu zajęć, uczestnik zostanie upomniany przez lektora lub administratora kursu. W razie powtarzających się naruszeń, uczestnik może zostać wykluczony z dalszego udziału w zajęciach bez prawa do zwrotu opłat.
 11. Jedne zajęcia językowe trwają 60 minut.
 12. Wszystkie zajęcia językowe prowadzone przez UTW APS są nagrywane i są udostępniane Słuchaczom/Uczestnikom do końca trwania danego semestru. UTW APS zapewnia również niezbędne materiały dydaktyczne i udostępnia je Słuchaczom/Uczestnikom w formie dokumentu Google.
  1. Materiały dydaktyczne oraz nagrania z zajęć są archiwizowane przez UTW APS i przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia danego semestru.
  2. Uczestnicy zapisani na dany semestr zajęć mają dostęp do wszystkich materiałów dydaktycznych oraz nagrań z zajęć, do których uczęszczają, poprzez Portal UTW APS. Dostęp ten jest aktywny przez cały okres trwania semestru.
  3. Po zakończeniu semestru, dostęp do materiałów i nagrań jest automatycznie wyłączany. Uczestnicy nie mają możliwości dostępu do tych zasobów po upływie semestru, w którym uczestniczyli w zajęciach.
  4. Uczestnicy, którzy wyrażają potrzebę dostępu do archiwizowanych materiałów i nagrań po zakończeniu semestru, mogą złożyć pisemny wniosek do administracji UTW APS. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie potrzeby takiego dostępu.
   1. Decyzja o udzieleniu dostępu do archiwizowanych materiałów pozostaje w gestii UTW APS i będzie rozpatrywana indywidualnie w oparciu o uzasadnienie przedstawione w wniosku.
   2. W przypadku przyznania dostępu, UTW APS może wymagać od uczestnika uiszczenia dodatkowej opłaty, zgodnej z aktualnym cennikiem, za korzystanie z archiwizowanych zasobów.
  5. Uczestnicy kursu zobowiązują się do korzystania z materiałów i nagrań wyłącznie w celach edukacyjnych i osobistych. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie materiałów w jakichkolwiek celach komercyjnych.
 13. Słuchacz/Uczestnik nie jest uprawniony do indywidualnego kontaktu z lektorem. 
 14. Słuchacz/Uczestnik przerastający umiejętnościami innych w grupie lub im niedorównujący może być przeniesiony przez UTW APS do odpowiedniej dla jego poziomu grupy.
 15. Słuchacz/Uczestnik może zgłosić wniosek do UTW APS o zmianę poziomu grupy lub języka:
  1. Wnioski o zmianę grupy językowej mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na Portalu UTW APS.
  2. Zgłoszenie takie jest możliwe jedynie po pierwszych zajęciach danego kursu, i przed rozpoczęciem drugich zajęć. W przypadku zgłoszenia po tym terminie, zostanie naliczona opłata administracyjna zgodnie z §5 ust. 5.
  3. Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o dostępność miejsc w żądanej grupie oraz adekwatność poziomu językowego uczestnika do poziomu grupy, do której pragnie się przenieść.
 16. W razie spadku liczby osób w grupie w trakcie trwania zajęć, UTW APS zastrzega sobie prawo łączenia grup na tym samym poziomie.
 17. W przypadku niewystarczającej liczby osób zapisanych do dwóch grup UTW APS zastrzega sobie możliwość do połączenia dwóch grup w jedną.
 18. W przypadku gdy do grupy zapisze się więcej osób niż określono w §5 p. 3, grupa zostanie rozdzielona na dwie.
  1. Słuchacze/Uczestnicy zostaną automatycznie przydzieleni do jednej z grup,
  2. Słuchacz/Uczestnik może zgłosić do UTW APS prośbę o zmianę grupy,
  3. zmiana terminu zajęć w tym przypadku nie jest podstawą do reklamacji/odstąpienia od umowy.
 19. Na zajęciach językowych zabronione jest:
  1. przesyłanie treści naruszających prawa własności intelektualnej, 
  2. samodzielne utrwalanie i rozpowszechnianie nagrań z zajęć, w tym wizerunków innych Słuchaczy/Uczestników i lektora,
  3. umożliwianie uczestnictwa w zajęciach innej osobie niż Słuchacz/Uczestnik.
 20. Słuchacz/Uczestnik uczestniczący w zajęciach językowych, których integralną cechą jest rejestrowanie wizerunku Słuchacza/Uczestnika podczas trwania zajęć, przyjmuje do wiadomości, że UTW APS będzie utrwalać,  oraz udostępniać wizerunek Słuchacza/Uczestnika na Portalu UTW APS, innym Słuchaczom/Uczestnikom z grupy, lektorowi oraz pracownikom UTW APS nadzorującym pracę lektora. 
 21. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności zajęć, na każdych zajęciach powinno się mieć  sprawne i uruchomione urządzenia komunikacyjne tj. Kamera i mikrofon, aby umożliwić przesyłanie obrazu i dźwięku. Słuchacz/Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż rezygnacja z włączenia ww. opcji może wpłynąć na niższą jakość i efektywność zajęć, za co UTW APS nie odpowiada.
 22. Słuchacze/Uczestnicy mają prawo do wykonania testu poziomującego przed wypełnieniem formularza zapisu na zajęcia językowe.
  1. Test ma na celu pomoc w wyborze odpowiedniego poziomu grupy językowej.
  2. Testy mają charakter wyłącznie poglądowy i nie gwarantują pełnej adekwatności do rzeczywistych umiejętności językowych.
  3. Ostateczna decyzja i odpowiedzialność za wybór poziomu grupy spoczywa na Słuchaczu/Uczestniku.
  4. UTW APS nie gwarantuje, że wynik testu będzie w pełni adekwatny do rzeczywistych umiejętności językowych Słuchacza/Uczestnika.
  5. UTW APS nie ponosi odpowiedzialności za wybór poziomu grupy dokonany przez Słuchacza/Uczestnika na podstawie wyniku testu.
 23. Słuchacz/Uczestnik ma możliwość zakupu dostępu do nagrań oraz materiałów dydaktycznych z poprzedniego semestru zajęć językowych. 
  1. Zakup materiałów jest możliwy wyłącznie dla grupy, do której Słuchacz/Uczestnik jest obecnie zapisany i tylko w przypadku, gdy dana grupa prowadziła zajęcia w poprzednim semestrze.
  2. Pakiet zawiera nagrania wideo i audio z wykładów oraz zajęć, a także dostęp do wszelkich materiałów dydaktycznych, w tym prezentacji, notatek i ćwiczeń, które zostały użyte podczas kursu. 
  3. Koszt dostępu znajduję się w aktualnym cenniku zajęć UTW APS. Płatność za dostęp do materiałów jest jednorazowa i nie podlegająca zwrotowi.
  4. Dostęp do nagrań i materiałów jest zapewniony przez okres od daty zawarcia umowy do dnia kończącego semestr. 
  5. Zakupione materiały są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie materiałów w celach komercyjnych jest zabronione.
 24. UTW APS oferuje dodatkową, płatną usługę nazwaną „Kurs intensywny”. Ta usługa jest skierowana do Słuchaczy/Uczestników, którzy chcą intensyfikować proces nauki języka.
  1. Zapis na „Kurs intensywny” jest możliwy wyłącznie wtedy, gdy Słuchacz/Uczestnik jednocześnie zapisuje się na standardowe zajęcia językowe oferowane przez UTW APS.
  2. Słuchacz/Uczestnik zapisany na „Kurs intensywny” uczestniczy jednocześnie w dwóch grupach językowych:
   1. Grupa Podstawowa: Pierwsza grupa odpowiada wybranemu przez Słuchacza/Uczestnika poziomowi językowemu. Zajęcia w tej grupie odbywają się zgodnie z podstawowym programem kursu.
   2. Grupa Intensywna: Druga grupa jest dedykowana wyłącznie dla osób zapisanych na „Kurs intensywny”. Zajęcia w tej grupie skupiają się głównie na konwersacjach i mogą obejmować różne poziomy językowe.
  3. Uczestnictwo w „Kursie intensywnym” oznacza, że Słuchacz/Uczestnik ma zapewnione dwie godziny nauki języka tygodniowo – jedną godzinę w grupie podstawowej i jedną godzinę w grupie intensywnej.
  4. Możliwość zapisu na „Kurs intensywny” jest dostępna tylko przy wybranych językach i na określonych poziomach zaawansowania. Szczegółowe informacje o dostępności tej usługi będą podane w ofercie kursów.
  5. Koszt uczestnictwa w „Kursie intensywnym” jest dodatkowy i ustalany jest zgodnie z aktualnym cennikiem UTW APS. Zapis na „Kurs intensywny” jest możliwy podczas rejestracji na kurs językowy. Nie ma możliwości rozłożenia na raty kosztu uczestnictwa w „Kursie intensywnym”.

§16 – Odwołania zajęć

 1. UTW APS zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn od niej niezależnych, takich jak choroba prowadzącego, warunki pogodowe, awarie techniczne, czy inne sytuacje nadzwyczajne.
 2. Informacja o odwołaniu zajęć będzie publikowana na stronie internetowej UTW APS oraz przesyłana Słuchaczom/Uczestnikom drogą mailową lub SMS-em co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem zajęć, o ile to możliwe.
 3. W przypadku odwołania zajęć językowych, te zajęcia nie przepadają, lecz są odrabiane. Nowy termin zostanie ustalony i przekazany przez UTW APS drogą mailową lub SMS-em z co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem zajęć.
 4. Odwołane wykłady lub warsztaty nie muszą być odrabiane.
 5. UTW APS podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby zapewnić, że zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn od UTW APS niezależnych, organizacja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Słuchaczy/Uczestników.

§17 – Konto Słuchacza

 1. Utworzenie indywidualnego Konta Słuchacza jest konieczne do korzystania przez Słuchacza/Uczestnika z Portalu UTW APS oraz ze świadczonych przez UTW APS za pośrednictwem Platformy Usług.
 2. Słuchacz/Uczestnik otrzymuje dostęp do Portalu UTW APS(czyli dostęp do Usługi Cyfrowej) do 48 godzin od zaksięgowania płatności na koncie bankowym UTW APS.
  1. potwierdzenie otrzymania przez Słuchacza/Uczestnika e-maila z danymi do logowania uważa się gdy serwer pocztowy potwierdzi odebranie e-maila.
 3. Logowanie się na Konto Słuchacza odbywa się poprzez podanie loginu i hasła przesłanych przez UTW APS w emailu potwierdzającym zapis.
 4. Słuchacz/Uczestnik może samodzielnie zmienić swoje hasło do konta Słuchacza.
 5. Konto Słuchacza tworzy się automatycznie podczas zapisu poprzez formularz zapisu na oficjalnej stronie internetowej.
 6. Konto słuchacza jest przypisane do Słuchacza/Uczestnika i nie może być przekazywane osobom trzecim.
 7. Słuchacz/Uczestnik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.
 8. Słuchacz/Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów UTW APS, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Słuchaczom.
 9. Słuchacz/Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów UTW APS lub pobierających z nich dane.
 10. Konto Słuchacza, który nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu, może zostać zablokowane lub usunięte, bez możliwości zwrotu pieniędzy.
  1. Wskutek zablokowania Konta Słuchacza przez UTW APS Słuchacz/Uczestnik będzie miał chwilowo zablokowany dostęp do Portalu UTW APS do czasu wyjaśnienia sprawy.
  2. Wskutek usunięcia Konta Słuchacza z Platformy przez UTW APS Słuchacz/Uczestnik traci bezpowrotnie dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.
 11. UTW APS nie ponosi odpowiedzialności za: 
  1. szkody powstałe w wyniku korzystania przez Słuchaczy/Uczestników z Portalu UTW APS w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, 
  2. brak zastosowania przez Słuchacza/Uczestnika minimalnych wymagań sprzętowych. 

§18 – Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Portalu UTW APS, w tym uczestnictwa w zajęciach, niezbędne są:  
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową Google Chrome
  2.  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3.  włączona obsługa plików cookies,
  4.  włączona obsługa JavaScript 
  5. łącze internetowe o minimalnej przepustowości 15Mbps w dwóch kierunkach.
 2. UTW APS nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 3. Oficjalna strona internetowa oraz Portal UTW APS chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Słuchacze/Uczestnicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Bez pisemnej zgody UTW APS zabroniona jest reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej.

§19 – Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane Słuchacza/Uczestnika są archiwizowane na Platformie UTW APS.. 
 2. Administratorem danych osobowych jest UTW APS.
 3. Słuchacz/Uczestnik, zgłaszając się na zajęcia, wyraża tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez UTW APS. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach oraz marketingowych. 
 5. Dane osobowe obejmują wizerunek oraz dane słuchacza/Uczestnika (imię i nazwisko, data urodzenia, adres elektroniczny, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy). 
 6. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie Osoby zarządzające UTW APS, pracownicy i osoby oraz podmioty współpracujące z UTW APS. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich i państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niemniej może do tego dojść w związku z korzystaniem z usług firm zewnętrznych, w tym portali społecznościowych, które przechowują dane od swoich klientów (administratorów) na zewnętrznych serwerach (hosting). 
 7. Słuchacz/Uczestnik ma także prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych.
 8. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. 

§20 – Postanowienie końcowe

 1. UTW APS nie odpowiada za utrudnienia w realizacji zajęć spowodowanej czynnikami losowymi, niezależnymi od UTW APS oraz zależnymi od Słuchaczy/Uczestników, osób trzecich lub siły wyższej.
 2. UTW APS ma prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Słuchacza/Uczestnika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego podczas korzystania z zajęć, bez możliwości zwrotu dokonanych opłat.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Słuchacz/Uczestnik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. UTW APS zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na oficjalnej stronie internetowej oraz mailowo. O każdej zmianie UTW APS poinformuje Słuchacza/Uczestnika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 6. Niniejszy Regulamin UTW APS wchodzi w życie z dniem 11.05.2024 roku.