12 312 53 28   •   [email protected] •  

Logo UTW APS - Uniwersytet Trzeciego Wieku Online

Regulamin stacjonarnych zajęć językowych Uniwersytetu Trzeciego Wieku – UTW APS

§1 – Organ prowadzący

Uniwersytet Trzeciego Wieku (zwany dalej UTW APS) działa od 1 października 2015 roku w ramach Stowarzyszenia PRO-AGE z siedzibą przy ulicy Pana Cogito 11, 31-419 Kraków wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE pod numerem KRS 0000593941, NIP 9452189408, REGON 363317827. Podstawą prawną powołania UTW APS jest statut Stowarzyszenia PRO-AGE. Informacje o organach Stowarzyszenia podane są na Oficjalnej stronie internetowej. 

§2 – Definicje

Regulamin – niniejszy dokument, określa zasady funkcjonowania UTW APS oraz określa zakres praw i obowiązków Słuchaczy oraz Uczestników  UTW APS.

Oficjalna strona internetowa – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.utwpolska.pl.

Osoba fizyczna – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Uczestnik – osoba, która zapisała się do UTW APS na stacjonarne zajęcia językowe i opłaciła wszelkie wymagane opłaty.

Formularz zapisu – formularz dostępny na oficjalnej stronie internetowej umożliwiający zawarcie umowy z UTW APS.

Opłata za zlecenie przelewu – wynosi 5,00 zł, jest przeznaczana na pokrycie kosztów wykonania przelewu oraz kosztów administracyjnych.

Zajęcia – Usługi nauki języka obcego oferowane przez UTW APS.

Lektor – nauczyciel języka obcego, który jest udostępniony przez zewnętrzną firmę, która posiada umowę z UTW APS na prowadzenie zajęć językowych. Lektorzy są specjalistami w nauczaniu języka obcego i posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w edukacji dorosłych.

Koordynator/Kierownik działu – pracownik UTW APS zajmujący się koordynacją zajęć.

Harmonogram zajęć – informacja dla Uczestnika – tabela z datami, tematami oraz nazwiskami prowadzących zajęcia.

Rok akademicki – okres w którym prowadzone są zajęcia na UTW APS.

Semestr – wyodrębniony okres w roku akademickim.

 §3 – Kontakt z UTW APS

 1. Adres e-mail: [email protected].
 2. Adres do korespondencji: Pana Cogito 11, 31-419 Kraków, Polska.
 3. Numery telefonów: +48 12 312 53 28, +48 12 400 40 28, +48 22 266 29 28
 4. Numer rachunku bankowego: 87 1020 2906 0000 1202 0351 3611.
 5. Uczestnik może porozumiewać się ze UTW APS za pomocą adresów i numerów telefonów podanych wyżej.
 6. Uczestnik może porozumieć się telefonicznie z UTW APS od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 19:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

§4 – Rok akademicki

 1. Rok akademicki w UTW APS składa się z trzech semestrów
  1. Semestru zimowego – trwającego od października do stycznia,
  2. Semestru letniego – trwającego od lutego do czerwca.
  3. semestru wakacyjnego – trwającego od czerwca do września.

§5 – Uczestnicy

 1. Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 50 rok życia.
  1. w przypadku wolnych miejsc, może zostać również osoba młodsza,
  2. osoby fizyczne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności są przyjmowane bez względu na wiek.
 2. Liczba osób uczestniczących w zajęciach językowych jest ograniczona do 10 osób na grupę.
  1. UTW APS zastrzega sobie prawo zwiększenia liczebności grupy maksymalnie o 3 osoby w szczególnych przypadkach.
 3. Uczestnik ma prawo w trakcie trwania semestru złożyć wniosek o zmianę grupy językowej, co obejmuje zmianę języka bądź poziomu nauczania.
  1. Każda prośba o zmianę grupy językowej jest rozpatrywana indywidualnie przez UTW APS w ciągu 14 dni roboczych. Decyzja o akceptacji zmiany zależeć będzie od dostępności miejsc w nowej grupie oraz od innych czynników organizacyjnych.
  2. W przypadku zgody na zmianę grupy językowej przez UTW APS, od Uczestnika zostanie pobrana jednorazowa dodatkowa opłata administracyjna w wysokości 20 złotych. Opłata ta pokrywa koszty administracyjne związane z przeprowadzeniem zmiany.
   1. Opłata administracyjna nie jest naliczana, jeśli zmiana spełnia warunki określone w §15 ust. 15 ppkt. b.
   2. UTW APS może podjąć decyzję o nie naliczaniu opłaty administracyjnej w wyjątkowych przypadkach, uwzględniając indywidualną sytuację Słuchacza/Uczestnika.
  3. Wniosek o zmianę grupy językowej należy złożyć pisemnie drogą elektroniczną.

§6 – Zapisy

 1. Zapisy do UTW APS przeprowadzane są przez cały rok.
 2. Warunkiem zostania Uczestnikiem zajęć językowych w UTW APS jest:
  1. spełnianie kryteriów zawartych w §5 ust. 1,
  2. dokonanie internetowego zapisu poprzez wypełnienie formularza na oficjalnej stronie internetowej,
  3. dokonanie opłaty zgodnej z obecnie obowiązującym cennikiem,
  4. otrzymanie potwierdzenia zapłaty, a zarazem zawarcia umowy z UTW APS, w formie email.
 3. Formularz zapisu pozwala na zapis na maksymalnie jeden język. Aby zapisać się na kolejny język, należy wypełnić po raz kolejny formularz zapisu.
 4. Wypełniając formularz osoba zobowiązuje się do opłacenia wszystkich wymaganych opłat.
 5. Wraz z wysłaniem formularza Uczestnik oświadcza, iż wszystkie dane w nim zawarte są prawdziwe i jest świadomy(a) odpowiedzialności karnej, za złożenie fałszywego oświadczenia.

§7 – Opłaty

 1. Opłaty za semestr należy uiścić z góry lub w ratach, nie później niż 3 dni robocze od daty potwierdzenia przyjęcia formularza zapisu przez UTW APS.
 2. Dostępne metody płatności to:
  1. przelew bankowy zwykły,
  2. karta płatnicza,
  3. szybki przelew online poprzez Przelewy24,
  4. BLIK,
  5. karta podarunkowa UTW APS.
 3. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i są zwolnione z podatku VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust 1 ustawy o VAT).
 4. W przypadku płatności kartą podarunkową UTW APS, gdy wartość wybranych zajęć jest wyższa niż wartość Karty Podarunkowej, Osoba obdarowana zobowiązana jest do zapłaty różnicy pomiędzy ceną zajęć a wartością Karty Podarunkowej.
 5. Cena podana przy każdej Usłudze jest wiążąca z chwilą wypełnienia formularza zapisu przez Słuchacza/Uczestnika. 
 6. UTW APS zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług, wprowadzania nowych Usług oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Wszelkie zmiany będą komunikowane z odpowiednim wyprzedzeniem.
 7. Na życzenie Słuchacza/Uczestnika UTW APS wystawia fakturę VAT – może on to zgłosić w przeciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 8. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłat.
 9. UTW APS oferuje możliwość rozłożenia płatności na dwie lub trzy raty.
  1. Uczestnik ma możliwość wyboru płatności w ratach, z podziałem na 2 lub 3 równomiernie rozłożone raty. 
  2. Na raty można rozłożyć wyłącznie koszt zajęć językowych, wszystkie pozostałe Usługi są doliczane do pierwszej raty.
  3. Kwoty ratalne są
   1. automatycznie pobierane z karty płatniczej uczestnika w ustalonych terminach. Proces pobierania opłat rozpoczyna się wraz z dniem wypełnienia formularza zapisu na kurs, a każda kolejna w miesięcznych odstępach od tej daty.
   2. wpłacane przez Słuchacza/Uczestnika na rachunek bankowy UTW APS w ustalonych terminach.
  4. Uczestnik jest zobowiązany do zapewnienia, że na jego koncie będą dostępne środki w odpowiednim terminie, aby umożliwić realizację płatności.
  5. W przypadku niewykonania lub w opóźnienia w płatności, uczestnik może zostać obciążony dodatkowymi opłatami.
   1. Opóźnienia w płatności: Uczestnik zostanie obciążony ustawowymi odsetkami za opóźnienie w skali rocznej.
    1. Odsetki za opóźnienie są naliczane od dnia następującego po dniu, w którym płatność powinna zostać wykonana, do dnia poprzedzającego dzień faktycznej zapłaty.
    2. Wyliczenie odsetek następuje według następującego wzoru: Odsetki = Kwota zaległa x Stawka odsetek / 365 x Liczba dni opóźnienia.
    3. Kwota odsetek jest dodawana do zaległej kwoty i musi zostać spłacona razem z nią.
   2. Opłata za niewykonanie płatności: W przypadku niewykonania płatności do 7 dni roboczych po pierwotnym terminie płatności, Uczestnik może zostać obciążony dodatkowymi opłatami. Wysokość opłaty za niedokonanie wynosi 50 zł plus ewentualne opłaty windykacyjne i sądowe.

§8 –  Zawarcie i realizacja Umowy

 1. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Uczestnikiem, a UTW APS w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia zajęć.
 3. Zawarcie Umowy z UTW APS jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
 4. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody UTW APS.
 5. Umowy zawierane poprzez UTW APS są w języku polskim.

§9 – Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy

 1. Uczestnikowi, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorcy, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa, jeśli usługa zaczyna być wykonywana za wyraźną zgodą uczestnika przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy.
 3. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy, uczestnik zobowiązany jest poinformować UTW APS o swojej decyzji wysyłając formularz odstąpenia od umowy drogą elektroniczną lub pocztową do UTW APS, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez uczestnika płatności, zostaną mu zwrócone w przeciągu 14 dni od dnia, w którym UTW APS został poinformowany o decyzji uczestnika o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez uczestnika użyte w pierwotnej transakcji.
 6. Usługa uważana jest za rozpoczętą w dniu, w którym mają miejsce pierwsze zajęcia lub gdy UTW APS rozpoczyna wykonywanie jakiejkolwiek czynności bezpośrednio związanej z realizacją umowy na rzecz uczestnika. 
 7. Jeżeli Słuchacz/Uczestnik zdecydował się na przedpłatę, ma możliwość rozwiązania umowy z UTW APS w każdej chwili. Ważne jest jednak, aby mieć na uwadze, że w takim przypadku nie przysługuje mu zwrot już wniesionych środków. Po rozwiązaniu umowy, UTW APS nie będzie kontynuować świadczenia usług, a dane osobowe Słuchacza/Uczestnika zostaną usunięte z bazy danych, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych.
 8. W przypadku gdy płatności za usługi są dokonywane w ratach, umowa może zostać rozwiązana wyłącznie po uregulowaniu wszelkich zobowiązań finansowych. Po wpłaceniu wszystkich należnych płatności, Słuchacz/Uczestnik może zainicjować procedurę rozwiązania umowy, co również skutkuje zakończeniem świadczenia usług i usunięciem danych osobowych z systemu UTW APS.

 §10 – Reklamacje  

 1. W przypadku wystąpienia trudności lub braku możliwości korzystania z usług leżących po stronie UTW APS, Uczestnik ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
 2. Jeżeli Uczestnik jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie, drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy UTW APS.
 4. Do rozpatrzenia przyjmowane są wyłącznie reklamacje spełniające określone wymogi formalne. Każdy formularz reklamacyjny musi być wypełniony w sposób kompletny oraz zawierać dokładne i prawdziwe informacje. Niezbędne dane, które muszą zostać podane w formularzu to:
  1. Imię i Nazwisko: Pełna nazwa zgłaszającego, zgodna z dokumentem tożsamości.
  2. Adres Email: Aktualny adres email, który umożliwi skuteczną komunikację.
  3. Numer Telefonu: Kontaktowy numer telefonu do zgłaszającego.
  4. Adres Zamieszkania: Pełny adres zamieszkania, włączając kod pocztowy i miasto.
  5. Numer Konta Bankowego: Poprawny numer konta do ewentualnych zwrotów środków.
  6. Dokładny Opis Sprawy: Szczegółowy opis problemu oraz powód reklamacji.
 5. Reklamacje niekompletne lub zawierające fałszywe dane będą odrzucane na etapie wstępnej weryfikacji. Procedura ta ma na celu zapewnienie sprawnej i skutecznej obsługi reklamacyjnej.
 6. UTW APS ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Słuchacza/Uczestnika uznał za uzasadnione.
 7. W przypadku uznania reklamacji przez UTW APS, Słuchaczowi/Uczestnikowi zostanie zwrócona całość lub część wpłaconych przez niego środków.
 8. UTW APS nie udziela gwarancji na zajęcia w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§11 – Infolinia UTW APS

 1. UTW APS udostępnia możliwość kontaktu telefonicznego pod numerami 
  1. +48 12 312 53 28,
  2. +48 12 400 40 28
  3. +48 22 266 29 28
 2. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Uczestnik. 
 3. Połączenie telefoniczne możliwe jest przy pomocy dowolnego operatora telekomunikacyjnego. 
 4. Minimalne wymagania techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów. 
 5. Wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane i archiwizowane przez UTW APS w celach informacyjnych, analitycznych oraz dowodowych.
  1. W przypadku braku zgody na nagrywanie rozmów telefonicznych, należy przerwać połączenie.

§12 – Wiadomości informacyjne

 1. UTW APS świadczy na rzecz Uczestników posiadających polski numer telefonu komórkowego nieodpłatne usługi polegające na przesyłaniu informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub SMS. 
 2. UTW APS świadczy na rzecz Uczestników posiadających inny niż Polski numer telefonu komórkowego odpłatne usługi polegające na przesyłaniu informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub SMS. Koszt usługi jest zgodny z aktualnym cennikiem UTW APS i jest jednorazowy na semestr. Skorzystanie z usługi nie jest obowiązkowe, lecz wymagane w przypadku chęci zawarcia umowy z UTW APS.
 3. UTW APS nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie wiadomości SMS lub email do Słuchacza/Uczestnika.
 4. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania w.w. usług wysyłając rezygnację do UTW APS.

§13 – Zajęcia językowe

 1. Stacjonarne zajęcia językowe odbywają się w lokalu podanym przez UTW APS. Adres wskazanego lokalu jest podany na oficjalnej stronie internetowej. UTW APS zastrzega sobie zmianę lokalu w trakcie trwania zajęć bez podania przyczyny.
 2. Warunkiem rozpoczęcia zajęć językowych jest powstanie grupy liczącej minimum 5 Uczestników.
  1. W przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba Uczestników wymagana do utworzenia grupy, UTW APS podejmie jedno z następujących działań:
   1. Propozycja Dopłaty: UTW APS może zaproponować każdemu Słuchaczowi/Uczestnikowi dopłatę do zaplanowanej opłaty za kurs, aby umożliwić utworzenie grupy. Warunki dopłaty oraz nową kwotę kursu przedstawione będzie każdemu zainteresowanemu indywidualnie.
   2. Zwrot Środków: W przypadku braku możliwości utworzenia grupy lub braku akceptacji propozycji dopłaty przez Uczestników, UTW APS zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych środków. Zwrot zostanie przeprowadzony za pomocą tej samej formy płatności, którą Uczestnik dokonał wpłaty. Zwrot środków zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni roboczych od daty przekazania informacji o nieutworzeniu grupy.
 3. Każdy Uczestnik może uczestniczyć w dowolnie wybranej liczbie zajęć pod warunkiem uiszczenia ustalonej opłaty łącznej. 
 4. Ewentualna zmiana terminu zajęć w trakcie semestru ustalana jest z grupą i wymaga zgody minimum 50% uczestników kursu.
 5. UTW APS zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć bez konsultacji z Słuchaczami/Uczestnikami, do 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia pierwszych zajęć.
 6. Zajęcia językowe oraz praca Lektorów podlega stałemu nadzorowi przez zarząd Stowarzyszenia PRO-AGE oraz pracowników UTW APS .
 7. UTW APS zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia językowe z daną grupą w trakcie trwania semestru z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub innych powodów niezależnych od UTW APS.
 8. Uczestnik po zakończeniu zajęć językowych otrzyma Dyplom ukończenia.
  1. Dyplomy wydawane przez UTW APS nie stanowią certyfikatu potwierdzającego  stopień nauki i posiadanych kwalifikacji.
  2. Dyplom w wersji elektronicznej jest zawarty w cenie Kursu, na życzenie Słuchacza/Uczestnika UTW APS może wysłać dyplom drogą pocztową, po dokonaniu opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem.
 9. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach.
 10. Uczestnik jest zobowiązany do niezakłócania przebiegu zajęć innym uczestnikom.
  1. Zakłócanie przebiegu zajęć oznacza zachowanie takie, które przeszkadza w prowadzeniu lekcji, rozprasza innych uczestników i przerywa pracę lektora. Do zakłóceń zalicza się m.in. głośne rozmowy niezwiązane z tematem zajęć, używanie urządzeń elektronicznych w sposób rozpraszający (np. odtwarzanie muzyki, oglądanie filmów), osoby trzecie przebywającego przy kursancie, przerywanie lektorowi lub innym uczestnikom oraz wszelkie inne działania, które mogą negatywnie wpływać na prowadzenie zajęć.
  2. W przypadku naruszenia zasady niezakłócania przebiegu zajęć, uczestnik zostanie upomniany przez lektora lub administratora kursu. W razie powtarzających się naruszeń, uczestnik może zostać wykluczony z dalszego udziału w zajęciach bez prawa do zwrotu opłat.
 11. Jedne zajęcia językowe trwają 55 minut.
 12. UTW APS zapewnia również niezbędne materiały dydaktyczne i udostępnia je Uczestnikom w formie dokumentu Google lub w formie drukowanej.
  1. Materiały dydaktyczne z zajęć są archiwizowane przez UTW APS i przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia danego semestru.
  2. Uczestnicy zapisani na dany semestr zajęć mają dostęp do wszystkich materiałów dydaktycznych, do których uczęszczają.
  3. Uczestnicy, którzy wyrażają potrzebę dostępu do archiwizowanych materiałów po zakończeniu semestru, mogą złożyć pisemny wniosek do UTW APS. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie potrzeby takiego dostępu.
   1. Decyzja o udzieleniu dostępu do archiwizowanych materiałów pozostaje w gestii UTW APS i będzie rozpatrywana indywidualnie w oparciu o uzasadnienie przedstawione w wniosku.
   2. W przypadku przyznania dostępu, UTW APS może wymagać od uczestnika uiszczenia dodatkowej opłaty, zgodnej z aktualnym cennikiem, za korzystanie z archiwizowanych zasobów.
  4. Uczestnicy kursu zobowiązują się do korzystania z materiałów wyłącznie w celach edukacyjnych i osobistych. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie materiałów w jakichkolwiek celach komercyjnych.
 13. Uczestnik nie jest uprawniony do indywidualnego kontaktu z lektorem. 
 14. Uczestnik przerastający umiejętnościami innych w grupie lub im niedorównujący może być przeniesiony przez UTW APS do odpowiedniej dla jego poziomu grupy.
 15. Uczestnik może zgłosić wniosek do UTW APS o zmianę poziomu grupy lub języka:
  1. Wnioski o zmianę grupy językowej mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną.
  2. Zgłoszenie takie jest możliwe jedynie po pierwszych zajęciach danego kursu, i przed rozpoczęciem drugich zajęć. W przypadku zgłoszenia po tym terminie, zostanie naliczona opłata administracyjna zgodnie z §5 ust. 5.
  3. Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o dostępność miejsc w żądanej grupie oraz adekwatność poziomu językowego uczestnika do poziomu grupy, do której pragnie się przenieść.
 16. W razie spadku liczby osób w grupie w trakcie trwania zajęć, UTW APS zastrzega sobie prawo łączenia grup na tym samym poziomie.
 17. W przypadku niewystarczającej liczby osób zapisanych do dwóch grup UTW APS zastrzega sobie możliwość do połączenia dwóch grup w jedną.
 18. W przypadku gdy do grupy zapisze się więcej osób niż określono w §5 p. 3, grupa zostanie rozdzielona na dwie.
  1. Uczestnicy zostaną automatycznie przydzieleni do jednej z grup,
  2. Uczestnik może zgłosić do UTW APS prośbę o zmianę grupy,
  3. zmiana terminu zajęć w tym przypadku nie jest podstawą do reklamacji/odstąpienia od umowy.
 19. Na zajęciach językowych zabronione jest:
  1. przesyłanie treści naruszających prawa własności intelektualnej, 
  2. samodzielne utrwalanie i rozpowszechnianie nagrań z zajęć, w tym wizerunków innych Uczestników i lektora,
  3. umożliwianie uczestnictwa w zajęciach innej osobie niż Uczestnik.
 20. Słuchacze/Uczestnicy mają prawo do wykonania testu poziomującego przed wypełnieniem formularza zapisu na zajęcia językowe.
  1. Test ma na celu pomoc w wyborze odpowiedniego poziomu grupy językowej.
  2. Testy mają charakter wyłącznie poglądowy i nie gwarantują pełnej adekwatności do rzeczywistych umiejętności językowych.
  3. Ostateczna decyzja i odpowiedzialność za wybór poziomu grupy spoczywa na Słuchaczu/Uczestniku.
  4. UTW APS nie gwarantuje, że wynik testu będzie w pełni adekwatny do rzeczywistych umiejętności językowych Uczestnika.
  5. UTW APS nie ponosi odpowiedzialności za wybór poziomu grupy dokonany przez Uczestnika na podstawie wyniku testu.

§14 – Odwołania zajęć

 1. UTW APS zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn od niej niezależnych, takich jak choroba prowadzącego, warunki pogodowe, awarie techniczne, korki, urlopy, protesty, pandemie, braki kadrowe, braki wolnych sal czy inne sytuacje nadzwyczajne.
 2. Informacja o odwołaniu zajęć będzie przesyłana Uczestnikom drogą mailową lub SMS-em na co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem zajęć, o ile to możliwe.
 3. W przypadku odwołania zajęć językowych, te zajęcia nie przepadają, lecz są odrabiane. Nowy termin zostanie ustalony i przekazany przez UTW APS drogą mailową lub SMS-em z co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem zajęć.
 4. UTW APS podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby zapewnić, że zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn od UTW APS niezależnych, organizacja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Słuchaczy/Uczestników.

§15 – Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze stron UTW APS, niezbędne są:  
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową Google Chrome
  2.  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3.  włączona obsługa plików cookies,
  4.  włączona obsługa JavaScript 
  5. łącze internetowe o minimalnej przepustowości 15Mbps w dwóch kierunkach.
 2. UTW APS nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 3. Oficjalna strona internetowa oraz Portal UTW APS chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Słuchacze/Uczestnicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Bez pisemnej zgody UTW APS zabroniona jest reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej.

§16 – Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane Uczestnika są archiwizowane przez UTW APS.
 2. Administratorem danych osobowych jest UTW APS.
 3. Uczestnik, zawierając umowę z UTW APS, wyraża tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez UTW APS. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach oraz marketingowych. 
 5. Dane osobowe obejmują wizerunek oraz dane słuchacza/Uczestnika (imię i nazwisko, data urodzenia, adres elektroniczny, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy), oraz jeśli został podany to numer PESEL.
 6. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie Osoby zarządzające UTW APS, pracownicy i osoby oraz podmioty współpracujące z UTW APS. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich i państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niemniej może do tego dojść w związku z korzystaniem z usług firm zewnętrznych, w tym portali społecznościowych, które przechowują dane od swoich klientów (administratorów) na zewnętrznych serwerach (hosting). 
 7. Uczestnik ma także prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych.
 8. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. 

§17 – Postanowienie końcowe

 1. UTW APS nie odpowiada za utrudnienia w realizacji usług spowodowanej czynnikami losowymi, niezależnymi od UTW APS oraz zależnymi od Uczestników, osób trzecich lub siły wyższej.
 2. UTW APS ma prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego podczas korzystania z zajęć, bez możliwości zwrotu dokonanych opłat.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Uczestnik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. UTW APS zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na oficjalnej stronie internetowej oraz mailowo. O każdej zmianie UTW APS poinformuje Uczestnika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 6. Niniejszy Regulamin UTW APS wchodzi w życie z dniem 06.05.2024 roku.