12 312 53 28   •   [email protected] •  

Logo UTW APS - Uniwersytet Trzeciego Wieku Online

Regulamin promocji "20 zł dla nowych Uczestników zajęć wakacyjnych"

1. Organizatorem promocji „20 zł dla nowych Uczestników zajęć wakacyjnych” (dalej „Promocja”) jest Uniwersytet Trzeciego Wieku (zwany dalej UTW APS) w ramach Stowarzyszenia PRO-AGE z siedzibą przy ulicy Pana Cogito 11, 31-419 Kraków, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE pod numerem KRS 0000593941, NIP 9452189408, REGON 363317827.

2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, brak historii bycia Słuchaczem lub Uczestnikiem UTW APS, oraz zapisanie się na zajęcia wakacyjne za pomocą formularza dostępnego na stronie utwpolska.pl/zapisy-na-utw i wprowadzenie kodu rabatowego.

3. Kod rabatowy uprawnia do zniżki w wysokości 20 zł na zajęcia wakacyjne UTW APS. Rabat nie może być wykorzystany w innej formie ani wypłacony.

4. Udział w Promocji może wziąć każda osoba, która spełni warunki opisane w punkcie 2 i wprowadzi kod rabatowy podany na kanałach marketingowych.

5. Promocja trwa od dnia 05.06.2023 r. do dnia 12.06.2023 r.

6. Reklamacje dotyczące Promocji należy składać pisemnie na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora w terminie do 14 dni od daty zakończenia Promocji. W tytule należy wpisać „Reklamacja – Promocja 20 zł dla nowych Uczestników zajęć wakacyjnych”.

7. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail osoby składającej reklamację, dokładny opis i powód reklamacji.

8. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator poinformuje osobę składającą reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9. Decyzje Organizatora w sprawach reklamacyjnych są ostateczne.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Promocji w dowolnym czasie.

11. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.